Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
grùmti
Straipsnelis:
Pr. grīmikan ‘daina’, ‘dainelė’ aiškindamas, Trautmannas Die altpreussischen Sprachdenkmäler, 1910, 343 atstato bl. *grīmā : *grimti, panašiai lie. gyrà : gìrti (Leskien Abl. 1894, 327). Siejama su lie. grùmti (grùmia, grū́mė), taip pat su lie. grūmìkas ‘kas grumiasi’ (LKŽ III, 662; plg. kaš. gřə̀ḿik ir pan.).
Šaltinis:
Топоров ПЯ E–H, 308–309
Antraštė:
grùmti
Reikšmė:
hineinpressen, -pfropfen, stopfen
Straipsnelis:
Germ. kremm-a- 2 ‘(į)kimšti, užkišti, stopfen’ (s. ang. crimman ‘stopfen, (iš)spausti, (iš)sunkti, pressen’, s. v. a. cachrumman: refertim) galime lyginti (nors fonetiškai toks gretinimas kelia šiokių tokių keblumų – lautlich nich eindeuting) su lie. grumiù, grùmti, praet. grū́miau ‘hineinpressen, -pfropfen, stopfen’.
Šaltinis:
Seebold 1970, 307

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas