Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
gruzìnis
Reikšmė:
trumpas
Straipsnelis:
V. Urbutis retą lie. trm. gruzìnis ‘trumpas’ (Baltistica I (1), 1965, 67) sieja su lie. gráužti, plg. le. kusy, kęsy : kąsać.
Šaltinis:
Трубачев 1966 (1968)b, 379
Antraštė:
gruzìnis
Straipsnelis:
Būdvardis gruzìnis, -ė ‘trumpas’ yra siaurai vartojamas žemaičių žodis. Jo negalima skirti nuo tos pat reikšmės būdvardžio grùžas, -à. Pastarasis būdvardis dar pažįstamas kaip pirmasis sudurtinių žodžių sandas, plg. gružapláukis, -ė ‘trumpaplaukis’, gružaũsis, -ė ‘striubausis, trumpaausis’. gruzìnis savo z turi iš ž. Šis kitimas yra įvykęs, ž atsidūrus priešais d, plg. (nu)grùzdinti ‘(nu)graužti; skutamai, plikai (nu)pjauti’. Toliau dėl zd suprastinimo galėjo atsirasti lyčių ir su vienu z, plg. gruzas, -à ‘obuolio nuograuža’ (LKŽ III 681), nugrùzinti ‘trumpai nugraužti, nupjauti’ (LKŽ III 684). Turint galvoje, kad priesagos -inis būdvardžiai iš veiksmažodžių retai kada daromi, patikimiausia būtų gruzìnis laikyti būdvardžio grùz(d)as ar (gruz(d)ùs) vediniu.
Šaltinis:
Urbutis 1965, 79–80

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas