Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
gubùs
Straipsnelis:
gabùs // gubùs J, M. Valanč., sugubė́ti ‘sugebėti’ Kltn; gabėta Ak // gubíeta Bsg ‘deivė’, plg. gabijà ‘deivė, šventa ugnis’; gabštà ‘gabana’ Kair // gubšnà ‘kuokštas’ Sl; gãbužas Prk, Rs, J // gùbužas ‘pundas’ Brž, Sg […] [Šių ekskliuzyvinių žodžių variantų su balsiais a, u atsiradimo priežastys tikriausiai:] [206] […] b) Tolimas ryšys su a eilės balsių kaita: gab-, gob-, gub-, […] c) Dalis žodžių u galėjo įgauti iš ide. * […] Prie tokios balsių a // u kaitos yra prisidėję seni skoliniai, kur u : a iš slavų *o: sabatà // subatà, kraváuninkas // kruváuninkas.
Šaltinis:
Vitkauskas 1991, 205 t.
Antraštė:
gubus
Reikšmė:
judrus
Straipsnelis:
Nagrinėjamą redukcijos pailgėjimą atspindi prasl. *gybъkъjь (s.-kr. gȉbak, slov. gìbek, č. trm. hybký, le. gibki, r. гибкий) : *gъbъkъjь ( s. č. hebký ‘judrus’) – plg. *gybnǫti (s.-kr. gȉnuti ‘žūti’, slov. gíniti, č. hynouti, le. ginąć, r. ги(б)нуть ‘t. p.’), *gybati (s.-kr. gíbati ‘lenkti’, ‘judinti’, slov. ‘gíbati’ ‘judinti’, č. hýbati se ‘judintis’, le. pasenęs gibać ‘supti’, r. trm. гиба́ть ‘lenkti’) ir *gъbnǫti (č. hnouti ‘judinti’). Variantui *gъbъkъjь yra atitikmuo – lie. gubus ‘judrus’, kurio darybinis modelis sutampa su būdvardžių, turinčių -ъk-, ir liudija jų senumą.
Šaltinis:
Варбот 1984, 112

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas