Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
gum̃bas
Reikšmė:
antauga, stagaras, iškiluma
Straipsnelis:
žr. gembė
Šaltinis:
Меркулова 1964 (1965)b, 95
Antraštė:
gum̃bas
Reikšmė:
growth, excrescence = išauga, auglys, iškilimas
Straipsnelis:
Protosl. *gǫba ‘mushroom (and the like)’ = ‘grybas (ir pan.)’ galima laikyti semantine leksine baltų-slavų (Karpatų) izoglosa, nes reikšmė ‘grybas; padidėjimas, auglys’ (= ‘mushroom; growth’) yra pirminė, o reikšmė ‘lūpa’ (= ‘lip’) slavų kalbose antrinė, plg. ukr. губа́ ‘fungus, toadstool’ = ‘grybas, šungrybis’, slovk. huba ‘mushroom, fungus, toadstool’ = ‘t. p.’, č. houba ‘mushroom, fungus’ = ‘t. p.’, slov. góba ‘mushroom, fungus’ = ‘t. p.’ : lie. gum̃bas ‘growth, excrescence’ = ‘išauga, iškilimas’, la. gum̃ba ‘swelling’ = ‘padidėjimas, auglys’.
Šaltinis:
Osipova 1992, 146
Antraštė:
gum̃bas
Reikšmė:
navikas, auglys; Erhabenheit, Konvexität, Auswachs am Körper, Beule, Geschwulst, Knorren, Knoten, Blähung, Kolik
Straipsnelis:
Abaevas [1965, 13] gretina afganų γumba ‘navikas, auglys’ su lie. gum̃bas ‘t. p.’. Fraenkelis (176) sieja lie. gum̃bas ‘Erhabenheit, Konvexität, Auswachs am Körper, Beule, Geschwulst, Knorren, Knoten, Blähung, Kolik’, la. gum̃ba ‘auglys, navikas, pakiluma, krūva, šūsnis’ arba su s. isl. kumpr ‘luitas, krūva’, [179] norv. trm. kump ‘luitas, krūva, grumstas, gumulas, pusiau rutuliška pakiluma ant grunto’, kamp ‘(apvalus) akmuo, kalnų gumbas, lazdos galas’, arba su s. isl. kumbr ‘medžio trinka, rąstagalys, kelmas’. Šis gretinimas nėra aiškus, nes germ. formų galimi ir kiti etimologijos aiškinimai. Plg. dėl to, pvz., Hóhanesson Isl. etym. Wb. 329 ir Pokorny 378. Pokorny (396) prie šaknies *geū-, *gū- ‘sukti, lenkti, skliausti’ atsargiai mini taip pat ir n. pers. gumbed ‘išgaubtumas, banguotumas, kupolas, taurė’, aptartas bl. formas, taip pat keletą sl. ir germ. žodžių, kurie reikšmės požiūriu šiek tiek nukrypsta. Taigi vien iran.-bl. sl. izoglosos spėjimas atrodo nepagrįstas. Net jei atitinkamų kitų kalbų duomenų ir nebūtų, išskirtinės izoglosos spėjimas (ir jos interpretavimas, norint patvirtinti specifinius kalbų ryšius) atrodo nebūtinas, kai esti normalus, produktyvus žodžio darybos procesas ir paprastas reikšmės vystymasis.
Šaltinis:
Cvetko-Orešnik 1983, 178 t.
Antraštė:
gum̃bas
Reikšmė:
medžio sustorėjimas, kumpynė
Straipsnelis:
Gum̃bas : gùmba ‘medžio sustorėjimas, kumpynė’, la. gum̃ba f. ‘sutinimas’, s. sl. gǫba ‘kempinė’ (Skardžius 1941, 30, Walde Pokorny I, 562, Pokorny IEW 396). Fraenkelis (LEW 176) sieja su s. isl. kumpr ‘luitas, (daiktų) krūva’, norv. dial. kump ‘luitas, (daiktų) krūva; grumstas, gumulas; pusrutulio pavidalo dirvožemio pakilimas’ arba su s. isl. kumbr ‘pliauska, trinka, rąstgalys’. S. slavai atspindi ā-, s. islandai – ŏ- kamieną. Baltai galėjo turėti paralelias ŏ-/ā- kamienes formas (bent jau baltiškoje epochoje²⁰ [²⁰ Trautmannas (BSlW 101) rekonstruoja bl.-sl. *gumba- m. ‘gumbas, kupra, navikas’]. Pirmykštė reikšmė ‘iškilimas, pakilimas, sustorėjimas’.
Šaltinis:
Stundžia 1978, 114
Antraštė:
gum̃bas
Straipsnelis:
[Čia pateikiamas ne ištisinis senųjų germ.-bl.-sl. leksikos izoglosų sąrašas, todėl jis gali būti žymiai papildytas:] 36. S. isl. kumpr ‘gabalas, luistas, luitas’, norv. kump taip pat ir ‘apskritas, apvalus kaubrys’, kamp ‘apskritas akmuo’ – lie. gum̃bas ‘kietas skaudulys nuo sumušimo; navikas (ant kūno), antauga (ant medžio)’, la. gumba ‘t. p.’
Šaltinis:
Чемоданов 1961, 87
Antraštė:
gumbas
Reikšmė:
sutinimas, patinimas; navikas
Straipsnelis:
[Galime spėti, kad tose rytų iranėnų kalbose, kurios savo kilme yra sãkų (sãkų kalba – viena iš skitų tarmių, paliudyta VII–X m. e. a. rašto paminklais iš Rytų Turkestano) tarmių tęsiniai (t. y. afganų resp. puštų kalboje bei Pamyro priekalnių kalbose) yra išlikę pėdsakų, liudijančių apie savitus pastarųjų iranėnų kalbų santykius su europ. kalbomis:] Afganų γumba ‘sutinimas, patinimas; navikas’ – lie. gumbas ‘t. p.’
Šaltinis:
Абаев 1965, 13
Antraštė:
gum̃bas
Reikšmė:
Erhöhung; Knorren; Gewächs an einem organischen Körper
Straipsnelis:
[Pateikiu *du-n-brā (: dùbti, dum̃ba tipo vedinius. Pastarieji su intarpais, nes remiasi veiksmažodžiais, kurių esamojo laiko šaknys beturinčios infiksus:] Lie. gum̃bas ‘Erhöhung; Knorren; Gewächs an einem organischen Körper’ bei s. bažn. sl. gąba ‘Schwamm’, lie. gùbti, gum̃ba ‘sich biegen, sich krümmen’.
Šaltinis:
Otrębski 1967c, 320
Antraštė:
gum̃bas
Straipsnelis:
-kamienis variantas gali siekti ide. prokalbės laikus (abstrahuojantis nuo giminės), o -kamienis – bendrąją baltų ir slavų epochą: lie. gum̃bas, la. gum̃bs, s. isl. kumpr resp. kumbr, norv. dial. kump / lie. gùmba = la. gum̃ba, s. sl. gǫba, s.-kr. gȕba.
Šaltinis:
Stundžia 1994, 19
Antraštė:
gum̃bas
Reikšmė:
bump
Straipsnelis:
[Aptariama ide. skiemeninių sonantų raida baltų ir slavų kalbose. Abejojama R. Matasovićiaus (2004 ir 2005, 150) pateiktais skiemeninių sonantų fonetinio atspindžio *uR pavyzdžiais.] Siūlomas lie. gum̃bas ‘bump’ siejimas su skandinavų kumpr ‘lump’ abejotinas.
Šaltinis:
Kortlandt 2007, 8

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas