Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
gúogis
Straipsnelis:
Lie. kuokìnė, gúogis „neprašytas svečias vestuvėse“ (iš kúõgis 1. „t. p.“, 2. „iš kito kaimo atėjęs į vakarėlį“, savo ruožtu iš *kúokis) reikėtų sieti su kúoka(s), kúokė, gúoga „lazda vienu drūtu galu“, plg. ryt. lie. kr(i)ùkininkas „neprašytas svečias vestuvėse“ : kr(i)ùkis „riestu galu lazda“. Tokių pavadinimų motyvacija būtų ta, kad neprašyti svečiai į vestuves eidavo su lazdomis.
Šaltinis:
Klimavičius 1970, 57
Antraštė:
gúogis, guõgis
Reikšmė:
neprašytas svečias vestuvėse
Straipsnelis:
Gúogis, guõgis ir tarpinė forma kúogis, kuõgis ‘neprašytas svečias vestuvėse’ – balsinga paniekinama žodžio *kuokis ‘šokėjas’ forma. Ta pati šaknis kuokìnė (kuokỹnė) ‘kaimo jaunimo pasilinksminimas (su šokiais)’, E. Frenkelio siejama su veiksmažodžiu *(s)kuokti ir jaustuku skúokć ‘op’ (E. Fraenkel, Lit. etym. Wb. 311 t.).
Šaltinis:
Otrębski 1969b, 78
Antraštė:
gúogis
Straipsnelis:
Apie lie. žodžio gúogis etimologiją rašė J. Otrembskis (J. Otrembskis, „Lie. seīnyti; gúogis; gógai, guõgai“, Balt 1969, V (1), 78) ir J. Klimavičius (J. Klimavičius, „Lie. gúogis (kúõgis) ir kr(i)ùkininkas“, Balt, 1970, VI (1), 57). J.Klimavičius pateiktą šio žodžio siejimą su lie. žodžiu kúoka(s) ‘lazda vienu drūtu galu’, M. Rudzytės nuomone, palaiko ir viena paralelė latvių kalboje. La. žodis kũj(i)nieks, kũjenieks turi reikšmes – ‘jem., der mit dem Stock umhergeht, ein Bettler’, ‘ein ungebetener Gast’ (ME II 332). Reikia pridurti, kad kũjnieks Braslavoje ir kitose Vidžemės šnektose reiškia ne ‘kiekvienas neprašytas svečias’, bet tiktai ‘neprašytas svečias vestuvėse’. Kũj(i)nieks, kũjenieks yra žodžio kũja ‘der Stab, Stock, die Keule’ (ME II 908) vediniai.
Šaltinis:
Rudzytė 1971, 188

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas