Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
gurgulys
Reikšmė:
mazgas, etc.
Straipsnelis:
žr. gurgulė
Šaltinis:
Rădulescu 1984, 87
Antraštė:
gurgulỹs
Straipsnelis:
Lie. gùrga, gurgulỹs, -lė̃ ir t. t. laikomi kilę iš ide. *ger-, *gere- ‘rinkti’, kuri davė pradžią gr. ἀγείρω; γέργερα ‘minia, grūstis, krūva’, lo. grex, -gis, grenium, v. air. graig, gen. grega; r. gromada, s. r. gъrstь; skr. grama, v. v. a. krammen ir t. t.; lie. grùmtis, grumiúos ir t. t. dar čia reikėtų pridurti air. ad-gaur ‘conveniō ir s. v. a. chortar ‘banda (gyvulių)“, gr. γέργερα, alb. gúr-gur gali būti (gali ir nebūti) reduplikuotos formos, bet lie. gurgulys, -lė, arom. gurgúl’iu, drum. gurgúi ‘kojos pirštas, kojinės galas’ greičiausia g vediniai iš ide. *ger-, nes yra paprastesnės formos kaip lie. gur̃gas, gùrga.
Šaltinis:
Rădulescu 1981, 44–46
Antraštė:
gurgulỹs
Reikšmė:
paukščių būrys
Straipsnelis:
Gr. γάργαρα ‘ žmonių minia’. Ekspresyviniai žodžiai su reduplikacija yra paliudyti tik komedijų autorių (arba leksikografų). Labiau panašių žodžių yra baltų kalbose: lie. gurgulỹs ‘paukščių būrys’, gùrguolė ‘minia’. Kiti nurodomi žodžiai yra tolimesni: lo. grex ‘banda’ (jau Varrono sugretintas) ir t. t. Žr. Pokorny 382. Niekas nerodo, kad reikia gretinti su gr. ἀγείρω ir t. t. Antra vertus, gr. γαργαρίζω įtaka pagal liaudies etimologiją neatmestina.
Šaltinis:
Chantraine DEG I, 213

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas