Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
gyvẽnimas
Straipsnelis:
‘Gyvenimas’ baltų kalbose nusakomas žodžiais, kilusiais iš būdvardžio ‘gyvas’ (ide. *gᵘ̯ī-u̯o-): lie. gývas (: gýti ‘pasveikti’), la. dzîvs (: dzît ‘pasveikti’), pr. giwjans (acc. pl. m.); plg. s. sl. živъ ‘gyvas’ greta žiti, živǫ ‘gyventi’. Lie. gyvatà f., seniau gyvatas m. (= s. sl. životъ, le. żywot). Dabar vartojamas gyvẽn-imas remiasi ne būdvardžiu, bet iš būdvardžio kilusiu veiksmažodžiu gyv-énti. La. dzîve ir dzîvĩba, pr. giwjan n., giwato f. (= lie. gyvatà) ir giwei f. (= la. dzîve).
Šaltinis:
Smoczyński 1982, 217
Antraštė:
gyvẽnimas
Straipsnelis:
Pr. giwan ‘gyvenimas’, išreiškiamas šaknimi *gᵘ̯īu̯-, atrodo, kaip pagrindą turi adj. (‘gývas’, ‘gýva’). Tokia pradinė padėtis, kaip ir prūsų k., geriausiai atsispindi s. i. jīvā- ‘gyvas’, ‘gyvas padaras’, ‘gyvenimas’, ‘egzistavimas’, ‘gyvenimo principas’ (m.) ir pan., taip pat jīvā ‘gyvenimas’. Iš esmės svarbūs ir: la. dzîve ‘gyvenimas’, dzîvĩba, dzīvīte ‘naminis gyvulys’, lie. gyvẽnimas, gyvýbė, gyvatà, gývastis, taip pat gývis (šalia gỹvis ‘gyvumas’), gyvulỹs, gyvū̃nas, gyvijà, gyvãtė ir t. t. Sl. *životъ šalia kitų turi ir reikšmę ‘gyvenimas’, plg. s. r. животъ, r. dial. живóт, [252] bulg. живòт, s.-kr. жѝвот, č. život, le. żywot ir kt. Kiti pavyzdžiai su ilgu ī šaknyje pasirodo kaip adj. Plg. lie. gývas, la. dzîvs, sl. *živъ, lo. vīvus, s. persų ǰīva-, av. ǰva- (= ǰīva-), s. i. jīvá- ‘gyvas’. Variantas su trumpuoju i atsispindi gr. βίος ‘gyvenimas’, go. qius ‘gyvas’. Tikriausiai čia reikėtų priskirti r. dial. жвáвый ‘gyvas’, ‘guvus’, ‘nuovokus’, br. жвáвый, ukr. жвáвый, le. żwawy ir t. t. (*žьv-av-), kurį Trubačiovas tikėtinai laiko iranizmu (plg. Этимол. 1965, 1967, 63–64) [253].
Šaltinis:
Топоров ПЯ E-H, 251–253

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas