Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
gyvúoti
Straipsnelis:
Pr. giwu (3 sg. praes. reikšme 2 sg. (Senprūšu valoda, 1943, 178: iš *gīwā/ja/ arba *gīwō/ja/). Schmalstieg BL 1970, 136; Old Prussian, 1973,174 atkreipia dėmesį į suplakimą a ir u po labialinių. – Plg. lie. gývoja arba gyvúoja, la. dzîvā arba dzîvuo, sl. *živati : *živajǫ. – žr. giwassi, giwīt, giwe ir pan.
Šaltinis:
Топоров ПЯ E-H, 257
Antraštė:
gyvúoti
Straipsnelis:
Pr. giwassi ‘gyventi’ (2 sg. praes.) artimiausių atitikmenų yra tose kalbose, kuriose ši šaknis užfiksuota su -v- elem. Plg. la. dzīvu, sl. *živǫ, -eši, žiti, bet bulg. живèя, s.-kr. жѝви̑н, жѝвјети, slov. živȇjem, živéti iš vienos pusės ir le. żyję, żyć, č. żiji, žiti, slovk. žijem, ži ir t. t. iš kitos. taip pat plg. iteratyvinį veiksmažodį r.живáть šalia la. dzîvât ir lie. gývoti, taip pat gyvénti, gyvúoti. Beje, plg. lie. gýti, kuris iš dalies reiškia ir ‘gyventi’ (la. dzīt ir kt.). Be šių, plg. s. i. jī́vati, av. ǰvaiti (= ǰīvaiti), s. persų ǰīvā, lo. vivo, -ere. Visi jie pratęsia ide. *gᵘ̯ei su plėstuku -u̯-. Lie. gýti, la. dzît ir kt. turi kitus plėstukus.
Šaltinis:
Топоров ПЯ E-H, 254–255
Antraštė:
gyvúoti
Straipsnelis:
La. trm. (darbu) dzĩvuot ‘dirbti’ atitinka lie. gyvúoti, ne gyvóti (: la. dzîvât). Dėl reikšmės plg. lie. užgyvénti ‘uždirbti’.
Šaltinis:
Urbutis 2001a, 9

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas