Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
ìš
Straipsnelis:
Gr. ἐξ ‘išskyrus, iš vidaus’. [352] Tikslius atitikmenis ἐξ turi šiose kalbose: italikų (lo. ex, oskų-umbrų ē), keltų kaip veiksmažodžio priešdėlis (air. ess-, galų ex-; air. prielinksnis ass). Baltų ir slavų kalbos rodo neaiškų i-: s. sl. is, iz, lie. ìš, . Plg. Ernout-Meillet s. u. ex ir t. t.; Wackernagel KZ, XXXIII, 1985, 38 t. = Kleine Schriften, I, 717 kaip ide. atstato ne *eks, bet *eghs. Tačiau ši hipotezė nereikalinga nei šiam žodžiui, [...], nei ἔσχατος.
Šaltinis:
Chantraine DEG II, 353
Antraštė:
Straipsnelis:
Pr. is ‘aus’ : lie. arba , la. iz bei trm. is-, sl. iz ‘t. p.’, apie tai žr. Walde Pokorny I, 116.
Šaltinis:
Endzelīns DI IV (2), 228
Antraštė:
Straipsnelis:
Pr. is ‘iš’ visų pirma siejamas su lie. , trm. , la. iz. Prasl. *jьz atsispindi s. sl. ИЗ, ИС, bulg. из, maked. из, s.-kr. и̏з, иза, r. из, изо, ukr. из, s. le. iz.
Šaltinis:
Топоров ПЯ I–K, 70–74
Antraštė:
ìš
Straipsnelis:
Pr. esse ‘iš’, ‘nuo’ dauguma tyrinėtojų kildina iš ide. *eg̑hs (*eg̑hz) ir nurodo jo tęsinius: gr. ἐξ, lo. ex, s. air. ess-, kymr. eh- ir kt., žr. Pokorny IEW, 292–293, o prie jų priskiriami ir lie. ìš, , la. iz, is, pr. is, sl. *iz, *izъ, *is ir pan.
Šaltinis:
Топоров ПЯ E–H, 91–97
Antraštė:
Straipsnelis:
žr. ižgi
Šaltinis:
Nilsson 2001, 190
Antraštė:
ìš
Straipsnelis:
žr.
Šaltinis:
Milizia 2012, 369

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas