Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
ìšarža
Reikšmė:
кастрированное животное (kastruotas gyvulys)
Straipsnelis:
Pokorny savo žodyne nurodo ide. *org̑h- refleksus baltų kalbose lie. aržùs ‘lüstern’ ir er̃žilas, la. erzelis ‘Hengst’. Mannas mini lie. ìšarža ‘кастрированное животное (kastruotas gyvulys)’ ir r. кнороз ‘вепрь, кабан’. Lietuviško žodžio etimologija aiški: ‘из’ + arž(a) ‘testiculi’ (Otrębski 1956, 322). Sl. *kъnorzъ, nepaisant 11 kitų etimologijų, geriausiai aiškintinas kaip *kъn- ‘su’ + *orz(ъ) ‘testiculi’. Jis atspindi tą patį seną žodžių darybos modelį kaip ir gr. ἔν-ορχος, arm. mi-orji, lie. ìš-arža. Ide. *org̑h- refleksų geografija: iranėnų, armėnų, graikų, albanų, slavų, baltų kalbos (Watkins 1975, 506tt. taip pat nurodo hetitų, indų ir germanų kalbų refleksus).
Šaltinis:
Кретов 1994
Antraštė:
ìšarža
Reikšmė:
kastruotas gyvulys
Straipsnelis:
žr. aržus
Šaltinis:
Blažek 2009, 42–43
Antraštė:
ìšarža
Reikšmė:
castrated animal
Straipsnelis:
žr. eržilas
Šaltinis:
Blažek 2010a, 19–20

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas