Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
iñdas
Straipsnelis:
Toch. B *tās ‘indas, rezervuaras (?)’, pl. tasanma. Kaip ir lie. iñdas, indà ir skr. nidhí-, nidhā̆́na- ‘talpykla, saugykla’, toch. B *tas susijęs su ide. *dhe- ‘dėti’ ir t. t., plg. (AB) tās ir t. t. ‘ta pati reikšmė’.
Šaltinis:
Windekens 1976, 499
Antraštė:
iñdas
Straipsnelis:
Pr. *ind- atstatoma pagal vandenvardį Indissie. Siejamas su lie. iñdas.
Šaltinis:
Топоров ПЯ I–K, 50
Antraštė:
iñdas
Straipsnelis:
Tarkime, kad iñd-as, retesnis ind-à, taip pat senesnis plurale tantum iñd-ai m. ‘naczynia kuchenne’ (SD³ 186) yra veiksmažodžio ind-ė́ti ‘įdėti’ derivatai, tiksliau tariant, deverbatyvai, kilę iš veiksmažodžio, kuris sinchroniniu požiūriu kalbančiųjų buvo suvoktas kaip verbum simplex su -ėti.
Šaltinis:
Smoczyński 1998a, 251
Antraštė:
iñdas
Reikšmė:
naczynie stołowe, kuchenne
Straipsnelis:
[Aptariami lietuvių kalbos deverbaliniai derivatai, susiję su antrinių veiksmažodžių su priesaga -ėti perintegracijos procesais.] Lie. iñdas ʻnaczynie stołowe, kuchenneʼ (taip pat iñdai, indà) daryba yra: ind + as, ind + a ← kamieno ind-ė́ti, atsiradusio dėl in-dė-ti resegmentacijos, kur buvo trys morfemos *in-dė-ti (priešdėlis in-, vksm. - leksema ir -ti). Lie. iñdas yra nomen deverbativum, atsiradęs iš vksm. leksemos ind-, plg. indė́-ti. Vksm. leksema ind-, taip pat nauja dktv. leksema ind- yra lietuvių kalbos raidos rezultatas, o segmentas d neturi diachroninės motyvacijos. Kiti derivatai iš perintegruotos leksemos ind- yra iñdilas ʻnatrętny człowiekʼ, ind-aujà ʻkredens, bufet, do którego wstawia się naczyniaʼ, kurių neįtraukė Trautmannas (1923, 47). Kamienas ind- skirtinas nuo neperintegruoto kamieno indė- (← indė́-ti), esantis dariniuose su -lis, plg. ìndė-lis (ar įdėlis) ʻwkładka, dodatek; pokarm wzięty na drogę lub w podróżʼ, ar -, plg. ìndė-vė ʻtruciznaʼ.
Šaltinis:
Smoczyński 1998-1999 (2000), 163—164

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas