Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
ìnkstas
Straipsnelis:
Pr. inxcze ‘inkstas’ (EV 128), lie. ìnkstas ‘t. p.’, s. sl. istesě ‘inkstai’ [reikšme skiriasi] nuo s. v. a. eista ‘pautelis, Hode’.
Šaltinis:
Euler 1983, 39
Antraštė:
ìnkstas
Straipsnelis:
Pr. inxcze ‘inkstas’ paprastai pradine laikoma *inxce, pagal kurią spėjama teisinga *inxte. Arčiausiai siejasi su lie. ìnkstas (šalia inkstys ‘įsčios’); la. īkste, îkstis, ikstis, īkši, ikši, īksts (ME I, 835); la. īstri ‘inkstai’ tolimesnis. Elementas -k- yra laikomas antriniu, matyt, ir -n- nėra pirminis (žr. Fraenkel LEW, 188). Be šių pradinių elementų išvedama forma *ist-e, *ist-is, kuri tiksliai atitinka s. sl. ИСТО, r. bažn. sl. исто, истесѣ, r. исто; s. isl. eista ‘kiaušinėlis’ (f.), s. v. a. eiz ir pan.
Šaltinis:
Топоров ПЯ I–K, 59–60
Antraštė:
ìnkstas
Straipsnelis:
Pr. inxcze (jis turbūt nurašant atsirado iš *inxce, o pastarasis savo ruožtu – iš originalo *inxte) E 128 ‘inkstas’: lie. ìnkstas, la. īksts, -s arba īkste, žr. ME s. v. īksts.
Šaltinis:
Endzelīns DI IV (2), 228
Antraštė:
ìnkstas
Straipsnelis:
Alb. veskhë, veskhe f. ‘inkstas’. Anot G. Meyerio [...], padarytas iš trijų skirtingų šaltinių: formos su v- iš vengrų vese ‘inkstas’, pesh iš s. sl. pečenь ‘kepenys’, eskhë – iš lo. esca ‘maistas, jaukas’. Scheftelowitzius šį žodį, kaip pamatinės formos *engʷ-sk- refleksą, sugretino su lo. inguen ‘patinimas, navikas; kirkšnis’; šią etimologiją atmetė N. Joklis. Greičiausiai giminiškas su s. isl. eista ‘testicule’ ir su sl. isto ‘inkstas’ grupe, į kurią galbūt taip pat įeina lie. ìnkstas, la. īksts bei pr. inxcze ‘inkstas’. Albanų-germanų-slavų (ir baltų) izoglosa. Alb. esh- iš *ist-; st : sh – kaip žodyje teshë ‘daiktas, objektas; rakštis’, pl. ‘namų ūkio įrankiai, baldai, drabužiai’ – iš lo. testa ‘lukštas, kiaušas, galva’.
Šaltinis:
Çabej 1968a, 114–115
Antraštė:
ìnkstas
Straipsnelis:
žr. inkstis
Šaltinis:
Stundžia, Venckutė 1986, 77
Antraštė:
ìnkstas
Straipsnelis:
žr. inkstis
Šaltinis:
Eckert 1977, 588–589
Antraštė:
ìnkstas
Straipsnelis:
Lie. ìnkstas, la. īksts, pr. inxcze, lie. dial. inkstis, la. dial. īkste, îkstis, ikstis, īkši, ikši. Etimologiškai giminingi: s. sl. isto (neut.) ‘sėklidė’, pl. istesa ‘inkstai’; s. isl. eista ‘sėklidė’, s. r. jestesĕ (nom. dual.) ‘inkstai’. Ide. *oid- ‘tinti, kilti, didėti’. Abi šaknys kilusios iš ide. veiksmažodžio kilti, didėti, tinti.
Šaltinis:
Steinbergs 1996–1997, 27

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas