Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
kūkãlis
Straipsnelis:
Pr. *cunclis ‘bot. ráugė’ yra slavizmas, pasiskolintas iš lenkų ką??kol ir kilęs iš prasl. *kǫkolь [283]. Šus slaviškas žodis pateko ir į ryt. baltų kalbas. Plg. lie. kūkãlis (LKŽ VI, 791), kuokãlis (LKŽ VI, 791), kuololiai (VI, 909), kuokùlis (VI, 910); la. kuõkalis, kúokalis, kuõkālis; kuoka,la (ME II, 342) ir kt. Šie žodžiai tikriausiai atėjo iš baltarusių кукóль. Lietuvių kalboje dar žinomi skoliniai iš lenkų: lie. kųkalas (=kūkalas), kunkalis < le. kąkol. Įdomu, kad šalia skolinių ryt. baltų kalbose yra ir senų žodžio formų, genetiškai susijusių su prasl. *kǫkolь. Plg. lie. kañkalas, kankuolỹs, kankólas, kankólai ‘varpelis’ ir pan., netgi kanùlis ‘raugė’, dial. konkùlis; la. kañkals, kañkalis (ME II, 155).
Šaltinis:
Топоров ПЯ K–L, 283–284

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas