Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
kilpas
Reikšmė:
tarnas, vergas, šeimynykštis
Straipsnelis:
Manoma, kad prasl. *cholpъ (s. r. холоп ‘baudžiauninkas, šeimynykštis’, le. chłop ‘valstietis, kaimo gyventojas’, s.-kr. hlap ‘vergas’ [ir kt. pvz.]) labai seniai (dar prieš sklandžiųjų metatezę) paskolintas į bl. kalbas (taip – Būga ZfSlPh I 37; ME II 144; Fraenkel LEW 210), plg. lie. kálpa(s) ‘tarnas, vergas, šeimynykštis’, la. kalps ‘samdinys, bernas’ tačiau galimas dalykas, kad čia susidurta su senąja baltų ir slavų leksikos paralele. Laikant minėtąsias baltų lytis skoliniais, atsiranda chronologinių sunkumų ir dėl to, anot Fraenkelio, lie. kálpa(s) < *kalapas, o pastaroji savo ruožtu < r. resp. br. холоп. Kad lie., la. žodžiai, reiškiantys ‘vergas’ iš seno yra baltiški ir giminiški su slavų kalbų lytimis, mūsų nuomone, liudija labai seni veldiniai, pvz., lie. kalpýnas ‘tinginys, veltėdis’, kalpóti ‘tarnauti’, la. kalpuot ‘t. p.’, lie. kálpiškas, la. kalpisks ‘pataikaujantis, besimeilinąs, klusnus’, kurių semantiškai paaiškinti iš karto negalime, atsiremdami tik į r. холоп ‘baudžiauninkas’. Ligi šiol nepastebėta, kad baltų kalbos (plg. lie. kálpa ‘Ballen (am Fuße des Pferdes), einer der beiden Querbalken, auf dem der Schlittenkasten ruht’, pr. kalpus ‘Rugenstock’) taip pat paliudija vieną iš būdingų aptariamojo žodžio [245] reikšmių, kurią atitinka sl. reikšmės ‘medinė lazda, kuolas’ (dėl *chol- reikšmių sl. kalbose, plg. Schuster-Šewc H., ZfSl, Bd. VII, H. 5, 863). Fraenkelio (op. cit.) siūlymas lie. kálpa ir kálpa(s) etimolog. atskirti, mūsų nuomone, yra nepriimtinas. Lie. kálpa(s) santykiauja su prasl. *cholъ kaip lie. galvà su prasl. *golva ‘t. p.’.
Šaltinis:
Schuster-Šewc 1964, 245–246

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas