Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
kamiešiai
Reikšmė:
pečiai
Straipsnelis:
Lie. kamiešiai ‘pečiai’ < la. kamieši (vns. kamiesis): petis, kamieszeiplecs…; kameszieistúgabarkaбаркастругъ; kaip vietoj reikšmės ‘pečiai’ antrajame straipsnyje atsirado ‘didelė plokščia krovinių valtis’, jau yra paaiškinęs Būga, kaltę suversdamas redaktoriui bei korektoriams (BgRR II 149, 348 1 išn.); dabar susiradus Miežinio rankraščiui, matyt, kad dėl klaidingos reikšmės iš dalies kaltas ir pats autorius, vietoj pačių lenkų žodžio barki (ret. vns. bark) ‘pečiai’ parašydamas skolinį barka ‘valtis, laivas’, o toliau su juo suderindamas ir rusišką vertimą (tuo pačiu skoliniu барка); autoriaus rankraštyje (124 p.) straipsnio būta tokio: kamesziej pl. barka. kamesis. барка, o taisytojų tik lie. žodžio galinis j, kaip daug kur kitur panašiais atvejais, ištaisytas (raudonu rašalu) į i, ir tik korektūroje, matyt, dar pridėtas r. барка sinonimas стругь ir, svarbiausia, pakeistas visai savo vietoje buvęs autoriaus kam(i)esis klaidingu (bet su slavų kalbų žodžiais reikšme sutinkančiu) slavizmu strũga.
Šaltinis:
Urbutis 1995b, 14

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas