Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
kamíenas
Straipsnelis:
S. bažn. sl. kъńiga ‘raidė, raštas, knyga’, r. kniga ‘Buch; Blättermagen der Wiederkäner’, le. księga ‘t. p.’ (< *kъnęga) iki šiol etimologiškai neaiškus žodis. Šiaip jau *kъńiga bandoma kildinti iš asirų kunukku ‘antspaudas’ ar kanīku ‘kas nors atspausta’ (žr. Bernekerio, Slawskio žodynus). Manau, kad minėtoji lytis skirtina senajam slavų leksikos sluoksniui. Slavų kalbose fiksuojamas *komęga (s. le. komięga ‘iš medžio kamieno išskaptuotas laivelis; nedidelis upės laivelis grūdams plukdyti’ bei ‘statinė, Kufe’, rytų sl. komjaga ‘trinka’) < *komen- + -ga. Gretutinė le. komiega yra skolinys iš br. kalbos, o į pastarąją šis žodis yra patekęs iš lie. kalbos, plg. lie. kamėga ‘trinka’. Sl. *komen- giminiškas su vakarų sl. *kъmen- (č. kmen ‘kamienas’, ž. sorb. kmjeń ‘daigas, užuomazga, kamienas’) bei identiškas [74] su lie. kamíenas ‘dickes Endes eines Balkens; Stammende eines Baumes an der Wurzel (auch Stamm in der Grammatik)’, kuris remiasi *kamēinas < kamēnas (gavęs antrinę – iš nom. – galūnę -ēn, t. y. *kam-ēn); dėl r. žodžių semantikos žr. toliau tekste.
Šaltinis:
Otrębski 1967b, 74–75
Antraštė:
kamíenas
Straipsnelis:
Slavų kalboje yra žodis *kъmy, Gen. *kъmene : č. kmen, Gen. kmene ‘kamienas’. Slavų kalbos kamieną *kъmen- atitinka bl. *kamen- : lie. dial. kamė́nas m. (iš *kamen-nas), bk. kamíenas m. iš *kameinas < *kamen-nas. Lie. žodis remiasi greičiausiai pirmykšte fleksija *ka-men- : *ka-n- abliatyve (in den cas. abl.) – iš kurių kontaminacijos būdu padarytas naujas kamienas *kamen-n-as).
Šaltinis:
Otrębski 1967c, 229
Antraštė:
kamíenas
Straipsnelis:
žr. kaminė
Šaltinis:
Palionis 1961, 251
Antraštė:
kamíenas
Straipsnelis:
žr. kamuolė
Šaltinis:
Топоров ПЯ I–K, 187–189
Antraštė:
kamíenas
Straipsnelis:
žr. kamanė
Šaltinis:
Urbutis 1973a, 186

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas