Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
kamìnė
Straipsnelis:
žr. kamanė
Šaltinis:
Топоров ПЯ I–K, 200–203
Antraštė:
kamanė
Straipsnelis:
žr. kamanė
Šaltinis:
Топоров 1983 (1985), 151–152
Antraštė:
kamìnė
Reikšmė:
kamanė
Straipsnelis:
žr. kamanė
Šaltinis:
Endzelīns DI IV (2), 234
Antraštė:
kamìnė
Straipsnelis:
Išskirtina stebėtina het. ir bl.-sl. leksikos izoglosa: het. kammaraš ‘dūmai (?), debesis (?), bičių spiečius’ : s. bažn. sl. komarъ ‘mosquito’, r. komár ‘t. p.’, serbų kòmar ‘t. p.’, la. kamine ‘bumblebee’, pr. camus ‘t. p.’, lie. kamãnė ‘bee’, kamìnė ‘wild bee’.
Šaltinis:
Wittmann 1964, 146
Antraštė:
kamìnė
Reikšmė:
laukinė bitė
Straipsnelis:
E. Nieminenas, kalbėdamas apie lie. kamìnę ‘Feldbiene’, pažymi, kad šis žodis (kaip rodo la. kamine ‘Erdbiene, Hummel’) kilęs iš bendro lie.-la. periodo ir esąs substantyvuotas būdvardis, kurio pagrinde gal slypįs bl. subst. *kamas, nes latvių kalboje iki šiol išlikęs kams ‘grumstas’ (= r. ком ‘t. p.’). Lie. kalboje teišlikę jo vediniai: kamíenas, kamuolỹs. Daugelis lie. vietovardžių (Kamai̇̃nė, Kãmona rodo *kamas buvimą. Gal seniau buvęs žodžių junginys *kamìne bitė (plg. žemine bitė, naminė bitė), iš kurio ilgainiui daiktavardis išnykęs ir likęs substantyvuotas būdvardis (plg. lie. žemìnė uoga, bet la. jau tik zemine ‘žemuogė’).
Šaltinis:
Palionis 1961, 251
Antraštė:
kamìnė
Reikšmė:
laukinė bitė
Straipsnelis:
žr. kamanė
Šaltinis:
Urbutis 1973a, 186

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas