Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
kañčius
Reikšmė:
rimbas, botagas
Straipsnelis:
Niedermanas (Niedermann, Studi Baltici, III, 109) lie. kañčius laiko lie. leksemos kančiùkas ‘t. p.’ nulinio formantu derivatu. Skardžius (In.: APh. Kaunas III 50) lie. kañčius laiko skoliniu iš le. tarm. kańcz. Fraenkelis (LEW, Heidelberg 1955–1957, 1–6 sąs., 215), referuodamas Niedermano ir Skardžiaus darbus, savo nuomonės tuo klausimu nepasako. Mūsų nuomone, tikrąją padėtį išaiškina Maž. Lenkijos žodis kańcz, kuris yra le. tarm. kańczug (žinomas nuo XVII a. vid.) nulinio formanto derivatas [219]. Maž. Lenk. leksemos kańcuch hipernormalus formantas -ch buvo susietas su giminiška priesaga -uch, o tai sudarė prielaidas atsirasti kańcz. Taigi lie. kañčius ir le. kańcz yra nepriklausomi, tarpusavyje nesusiję. Tiek lie., tiek le. leksemos yra nulinio formanto derivatai.
Šaltinis:
Sławski 1957, 219–220
Antraštė:
kañčius
Reikšmė:
bicz, bat
Straipsnelis:
Kai kurie lietuvių žodžiai yra panašūs į deminutyvus, bet iš tikrųjų deminutyvinių formantų neturi. Lie. kañčius ʻbicz, batʼ ← kančiùkas ʻt. p.ʼ, kuris yra skolinys iš brus. kančúk.
Šaltinis:
Smoczyński 1998-1999 (2000), 169

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas