Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
kárpa
Straipsnelis:
Lie. kárpa (Fraenkel), la. karpa ir la. trm. karpe, karpis, karps (Laumane, Zivju nosaukumi latviešu valodā, 1973, 105–106), anglų Carp, pranc. Carpe, vo. Karpf(en), it. Carpa, olandų Karper, da. Karpe, šv. Karp, suom. Karppi (Bauch 82), rumunų Crap (Antipa 114), alb. krap (Seliščevas [Селищев]: „Pietų slavų tarpininkavimas: крап. Šis pavadinimas plačiausiai vartojamas bulgarų kalboje. Serbų paprastai – шаран“), krapi [...], slov. kàrp, kràp.
Šaltinis:
Усачева 1976 (1978), 84
Antraštė:
karpà
Reikšmė:
skiautė, įkirpimas, užkarpa; rantas, rumbas
Straipsnelis:
žr. karpas
Šaltinis:
Stundžia 1978, 115
Antraštė:
kárpa
Reikšmė:
Warze
Straipsnelis:
Kar̃pas : karpà ‘skiautė, įkirpimas, užkarpa; rantas, rumbas’ (: kerpù, kir̃pti, Skardžius, Žodžių daryba, 1943, 26). Kompozitai ãtkarpas : ãtkarpà, ppr. pl. atkarpai̇̃ : ãtkarpos ‘atraiža, skiautė’ (Trautmann, Baltisch-slavisches Wörterbuch, 1923, 129). Germ. *skarfar > v. v. ž. scharf m. ‘šukė, skeveldra’; s. isl. skarfrf m. ‘nuožulnus antgalis’, norv. skarv (skarf) ‘uola’ (variantai su „mobiliuoju s-“) fiksuoja -kamieną, plg. gr. καρπός [22 išnaša: Gr. nomen acti καρπός galėtų suponuoti ankstyvesnį nomen actionis *κάρπoς ‘skynimas, raškymas’, plg. Иллич-Свитыч, 1963, 40] ‘vaisius’ ← ‘tai, kas nuskinta, nuraškyta’ (Walde Pokorny II, 581, Pokorny IEW, 944), r. dial. repn ‘pjautuvas’ (Fraenkel LEW, 258) [Kai kas šiuos žodžius abejotinai bando sieti su lie. kárpa ‘Warze’ Pokorny IEW, 944, Fraenkel LEW, 222]. Taigi -kamienė šio žodžio forma laikytina archaiškesne už ā-kamienę, kuri, matyt, lie. padaras.
Šaltinis:
Stundžia 1978, 115
Antraštė:
kárpa
Straipsnelis:
Pr. *karp- atstatoma pagal vietovardį Carpaw. Siejama su lie. kar̃pas ‘randas’, kárpa (plg. Karaliūnas, LKK 1975, XVI, 130).
Šaltinis:
Топоров ПЯ I–K, 234–235

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas