Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
karvus
Reikšmė:
plikas
Straipsnelis:
Lie. karvus ‘plikas’ (‘bald’) anksčiau galėjo turėti ir reikšmę ‘su balta galva, su balta žyme kaktoje’ (‘with a white head, with a white spot on the forehead’), nes plg.: lie. laũkas (ir láukas) ‘su balta žyme kaktoje ar turintis baltą snukį; plikas’ (‘having a white spot on the forehead or a white muzzle, snout; bald’), la. làuks ‘blyškus’ (‘blassig’) (: s. i. rócate ‘šviečia, yra šviesus’ (‘shines, iš bright’), lie. plìkas ‘plikas; nuogas’ (‘bare, naked’), pléikė ‘tuščias lopas, nedidelė tuščia vieta’ (‘bare patch; small vacant area’) (: lie. pliẽkti, -ia ‘ryškiai šviesti’ (‘shine brightly’). Tikėtina, kad lie. adj. karvus galėjo turėti ir išplėstinę formą *karvelis (plg. dìdis : dìdelis, daũg : daũgelis). Vadinasi, lie. karvẽlis ‘naminis ar laukinis balandis’ (‘pigeon and wild dove’) bei karvẽlis ‘mėlynai žydinti darželio gėlė’ (‘ a plant bearing blue flowers’), yra spalvos termino *karvelis substantyvizacijos atvejai, palaipsniui permodeliuoti ir priderinti prie didelės s. grupės su mažybine priesaga -elis. [111] Karvus || *karvas, vadinasi, turi priesagą -v-u- || -v-a-, būdingą spalvos būdvardžiams, plg. bėrvas, mul̃vas, pal̃vas, šir̃vas, žal̃vas (Skardžius, Lietuvių kalbos žodžių daryba, 176–377). Karvus gali būti siejamas: 1) postuluojant priebalsių k : k’ kaitą – su lie. šárvas ‘pilkas, dėmėtai pilkas’, šir̃vas ‘t. p.’ 2) arba karvus < *kor-v- sietinas su spalvos šaknimi būdvardžio kéršas / ker̃šas ‘juodai baltas, dėmėtas; su balta nugara; su marga galva...’ (‘piebald, dappled; having a white back; having a motley, variegated head...’) < *ker-s- (s > š po r).
Šaltinis:
Karaliūnas 1993, 110–111

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas