Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
kaũpras
Reikšmė:
kalnelis
Straipsnelis:
Prasl. *куръть yra darinys iš šaknies кур- ir priesagos -ъть, kuris įeina į sl. lizdą *kupъ / *kupа ‘kupstas, daugybė’: plg. luž. a., luž. ž.kupa ‘kalva’, r. trm. куп ‘kupstas’. Pagal reikšmę *куръть ‘tvirtas iškilimas’ lizde *kupъ / *kupа artimiausias yra *kuрrъ ‘kryžkaulis’ (r. trm. купéр, купр ‘kryžkaulis, strėngalis’, ukr. ку́пер, le. kuper t. p.), kurį atitinka lie. kaũpras ‘kalnelis’, kauprà ‘kalva, guburas’ ir (su kitu vokalizmu) kuprà ‘išauga, kukštera’. Kryžkaulis šiuo atveju žymi iškilumą – nuo ‘kupstas’ prie ‘iškilumo ant kūno’. Tai galima būtų priskirti ir *куръть.
Šaltinis:
Варбот 1984, 175

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas