Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
kautẽlis
Reikšmė:
trumpas moteriškas švarkas
Straipsnelis:
kautẽlis (hibr.) ‘trumpas moteriškas švarkas’, plg. lie. kaũtas ‘žieminis paltas, apsiaustas’, plg. ang. coat ‘t. p.’ (Margeris, Amerikos lietuviai ir angliškųjų skolinių žodynas, 1872–1949, Chicago, 1956, 256, Sabaliauskas, Lietuvių kalbos leksika, 1990, 281). Ang. coat šaltinis yra s. pranc. cote ‘t. p.’, o šis kildinamas iš frankų *kotta. Tolesnė šio Vakarų Europos kalbose paplitusio žodžio, plg. vok. Kotze ‘šiurkštus apsiaustas’, it. cotta, isp. cota ‘apsiaustas’, kilmė neaiški (Klein, A Comprehensive Etymological Dictionary of the English Language, 1966–1967, 305; The Oxford Dictionary of English Etymology, 1985, 185; Kluge-Mitzka EWD, 1957, 397). Tai įdomus ir gana retas atvejis, kai žodis iš anglų kalbos į lietuvių kalbą atėjo be tarpininkų. Šiuo atveju tarpininkės vaidmenį atliko Amerikos lietuvių kalba. Tokiu būdu į lietuvių kalbą yra patekę ir daugiau žodžių, plg. iñžinas ‘motoras’, kvoderis ‘kurio nors piniginio vieneto ketvirtis’, vãjus ‘talka, akcija, kampanija’ ir kt. (Sabaliauskas, Lietuvių kalbos leksika, 1990, 281–2). Lietuvoje pavadinimas kautẽlis užfiksuotas Marcinkonyse (LKŽ V, 449).
Šaltinis:
Sabaliauskaitė-Liutkevičienė 1997b, 165

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas