Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
kedénti
Reikšmė:
pešioti, traukyti vilną
Straipsnelis:
Prasl. kǫdelь ‘kuodelis’ kilmės aiškinimai laikomi nesėkmingais. Jo siejimas su lie. kedénti nepagrįstas nei formaliai, nei semantiškai. Iš tiesų lie. kedénti ‘pešioti, traukyti vilną’ siejasi su lie. kedė́ti ‘trūkinėti, plyšti’, kẽdaras ‘skudurai, skarmalai’, kėdóti ‘plėšyti į įvairias puses’, o toliau, matyt, su gr. σκεδαννυναι ‘skaldau, smulkinu’, lie. skedervà ‘nuolauža’, la. šķȩdȩrs ‘atskiras gabalas’.
Šaltinis:
Мартынов 1968, 64
Antraštė:
kedénti
Straipsnelis:
Oset. œxsœdyn : œxsœst / œxsœdun : œxsast ‘išvalyti, nuvalyti’. Pirminė reikšmė tikriausiai buvo ‘nupjauti (šakas nuo medžio ir pan.); atskirti, atmesti’. Plg. s. i. kṣad- ‘(nu)pjauti’. S. indų-skitų veiksmažodį galima išvaduoti iš izoliacijos, jeigu manysime, kad jis kilęs iš ide. *sked-. Plg. lie. kedénti, skederva ‘skiedra’, la. škedens ‘t. p.’, ang. scater ‘išmėtyti’, gr. σκεδάννυμι ‘išmėtau’ [...]. Svyravimas , // sk panašus kaip ir s. i. likṣa- // oset. lys ‘glinda’, oset. xsitt // sot ‘švilpimas’ ir kt. Problemiškas lieka s. i. kṣadman- ‘peilis, [vok.] Vorlegmesser’ (?) gretinimas su av. šanman- ‘ašmenys’ (?) (Mayrhofer EWA I, 285; [...]; Gershewitch, BSOAS 1963, XXVI, 196; Iran and Islam, Edinburgh, 1971, 269–270; [...]). Avestos kalboje lauktume *xšadman-. Šaknis *sked- gali būti pailginta *sek- ‘pjauti’ (Pokorny IEW, 918). Ide. *xed-, *(s)xod- ‘plėšti’ rekonstruoja ir Merlingenas (Die Sprache 1958, IV, 58₁₉).
Šaltinis:
Абаев ИЭСОЯ IV, 226
Antraštė:
kedénti
Straipsnelis:
žr. akis
Šaltinis:
Schmalstieg 1991 (1992), 71

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas