Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
kermùšė
Reikšmė:
Allium ursinum
Straipsnelis:
Lie. kermùšė ‘Allium ursinum’, la. cȩ̄rmukša ‘paprastasis šermukšnis’ (bl.-sl. *kermušā): la. cȩ̄rmaûkša, cērmauksis ‘t. p.’ – morfologiškai tikslūs baltų atliepiniai šalia pietų sl. *čermъcha ‘Prunus padus; Allium ursinum’: le. pasen. trzemeha (czeremcha) ‘Prunus padus’, slov. dial. črẹ̑mha ‘t. p.’, r. dial. ir s. черемхá (dial. черёмха) ‘t. p.’, – ir jo varianto šiaurės sl. *čermucha: s. le. trzermucha ‘Allium ursinum’, r. черёмуха ‘Prunus padus’. Iš kitų ide. kalbų čia priklausytų: v. air. crim crema ‘česnakas’, gr. κρόμυον ‘svogūnas’ (Heziodo κρέμυον (*krem-uso-), v. dial. rams, ags. pl. hramsan (*kramusan) ‘Allium ursinum’. Visi aptarti žodžiai kilo iš ide. *kerm- (: kerem- : krem- : krom-), *kerm-us (: krem-us), reiškiančio augalus, pasižyminčius labai stipriu kvapu, iš pradžių svogūną, česnaką.
Šaltinis:
SłPr II, 153–154
Antraštė:
kermùšė
Reikšmė:
(laukinis) česnakas
Straipsnelis:
Kiti augalų (smulkesnių bei jų vaisių) pavadinimai taip pat bus substratinės kilmės. Sl. čermъša ‘česnako rūšis’, lie. kermušė (reikšmė ta pati), air. crem ‘česnakas’, gr. κρέμυον ‘svogūnų rūšis’, vok. (dial.) ramsen ‘svogūnas’.
Šaltinis:
Machek 1950, 158
Antraštė:
kermušė̃
Reikšmė:
(laukinis) česnakas
Straipsnelis:
Nurodomas bendraslaviškas krūmokšnio pavadinimas *čermuxa, *čermъxa, kuris lyginamas su r. черемуха, черемха, черема, ukr. черéмуха, черéмха, s. r. черемъха, slov. črêmha, črêmsa, s. č. třemcha, č. strěmcha, slovk. čremcha, le. trzemcha. Šios formos artimai giminiškos su lie. kermušė̃, la. cȩrmauksis ir kitomis baltų formomis, besiskiriančiomis senuoju gomuriniu priebalsiu: la. sȩrmauksis, lie. šermùkslė, šermùksnė, ryt. lie. šermukšnis (Vasmer REW, XXIII, Heidelberg, 1957, 321). Tolimesni šių baltų ir slavų kalbų žodžių etimologiniai ryšiai nenustatyti.
Šaltinis:
Трубачев 1962, 35–36
Antraštė:
kermùšė
Reikšmė:
laukinis česnakas (Allium ursinum)
Straipsnelis:
[Pateikiu žodžius (jeigu jų šaknis gerai žinoma ir kitose ide. kalbose, jie rašomi skliausteliuose), būdingus vien tik sl. ir bl. kalboms:] lie. kermùšė = r. черемша.
Šaltinis:
Endzelīns DI II, 340
Antraštė:
kermùšė
Reikšmė:
laukinis česnakas (Allium ursinum)
Straipsnelis:
[Straipsnyje armėnų augalų pavadinimai gretinami su sl.:] Arm. xstor ‘česnakas (Allium paniculatum)’ kilo iš ide. *skhodoro-; r. черемша, lie. kermùšė ‘laukinis česnakas (Allium ursinum)’; tuo tarpu gr. κρόμυος ‘svogūnas’ kilo iš ide. *kerem- ‘česnako rūšis’.
Šaltinis:
Сараджева 1979 (1981), 157
Antraštė:
kermùšė
Reikšmė:
laukinis česnakas (Allium ursinum)
Straipsnelis:
Gr. κρόμμυον ‘svogūnas’ […]. Senas žodis, reiškiantis svogūną bei česnaką, paliudytas keltų, germanų, baltų ir slavų kalbose: v. air. crim, galų craf (redukuotas laipsnis), anglosaksų pl. hramsam, ang. ramsons, lie. kermùšė, r. čeremša. Vadinasi, atstatoma *qremus- bei *qermus-; balsis o *qrom- yra paliudytas germanų ir, atrodo, graikų kalboje. Senoji forma čia yra κρόμ(μ)ιον (plg. toponimus). Chronologija verčia manyti, kad κρέμυον (Hez.) turi kilti dėl disimiliacijos, plg. dabartinės gr. κρεμμύδι (priešingą nuomonę pateikė E. Schwyzer, Griechische Grammatik I, 1939, 225: κρόμμυον dėl asimiliacijos iš κρέμμυον). Geminata -μμ- nėra paaiškinta, plg. Schwyzer, Glotta 1914, V, 194. Tikėtina čia sieti toponimą Cremōna (Krahe, Sprache der Illyrier I, 114). Žr. Pokorny IEW, 580t.
Šaltinis:
Chantraine DEG II, 586
Antraštė:
kermùšė
Reikšmė:
laukinis česnakas
Straipsnelis:
[Straipsnyje apžvelgiami kentum elementai slavų kalbose. Remiamasi rekonstruota bendrąja slavų forma ir įvairių kalbų pavyzdžiais.] čermъ/uxa // + sermъ ‘laukinis česnakas’, pvz., r. черёмха etc., bet pietų sl. turi *k-, *k̑-, pvz., slov. črȇmha ‘čerešnė’ : srȇmša ‘šermukšnis’, s.-kr. srȇmuš ‘laukinis česnakas’. Tie patys pakitimai ir baltų kalbose: lie. kermùšė ‘laukinis česnakas’ : šermùkšlė ‘šermukšnis’. Bl.-sl. *kermuṣiā (plg. Trautmann, Baltisch-slavisches Wörterbuch, 1923, 128–129) ‘laukinis česnakas’ turi aiškius atitikmenis: s. ang. hramsa m. (*hramusan-), gr. κρέμυον, air. crem, kimr. craf ‘česnakas’ (*kremo-).
Šaltinis:
Gołąb 1972, 56
Antraštė:
kermùšė̃
Straipsnelis:
Lie. kermušė̃, kermùšė ‘wilder Knoblauch’ : r. черемша, le. trzemucha ‘Bärenlauch’, gr. κρέμυον, κρόμυον ‘Zwiebel, Gartenlauch’ (iš *kremuso-); plg. air. crem (iš *kremo-).
Šaltinis:
Каралюнас 1966, 117
Antraštė:
kermušė̃
Reikšmė:
wild garlic
Straipsnelis:
[Aptariami netaisyklingi slavų ir baltų kalbų fonologiniai atitikmenys, rodantys kontaktus su kitomis mažiau ar daugiau artimomis ide. tarmėmis.] Gutturalwechsel atvejus galima paaiškinti kaip perimtus iš centum arba pra-satəm tarmių: ru. čerëmuxa ‘bird cherry’, čeremša ‘ramsons’, la. cȩ̀rmauksis ‘rowan’, lie. kermušė̃ ‘wild garlic’, bet slvn. srȇmša ‘bird cherry’, lie. šermùksnis ‘rowan’. Ide. *k̑er-, plg. gr. krómuon ‘onion’, germ. *hrams- (vok. Ramsel ‘ramsons, fireweed’).
Šaltinis:
Andersen 2003, 54–58
Antraštė:
kermùšė
Reikšmė:
wild garlic
Straipsnelis:
žr. šermukslė
Šaltinis:
Gvozdanović 2009, 39

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas