Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
kertùs
Reikšmė:
kirstukas (šeima Soricidae)
Straipsnelis:
Sl. *krъtъ ‘kurmis’ (plg. r. крот, bulg. крът, s.-kr. kȑt, slov. kr̀t) gretinimas su lie. krutùs ‘judrus’ (krutù, krutė́ti laikomas esančiu arčiausiai tiesos (Berneker, Slavisches etymologisches Wörterbuch, I, 1924, 631–632; Фасмер ЕСРЯ II, 383; Sławski SEP III 1, 92–93 [ir kt. ...]). Macheko (Machek ESČSl², 296) siūlymas *krъtъ sieti su lie. kurmis ar turkù, tur̃kti ‘rausti, kasti’ rodos esąs gana abejotinas. Mes norime prisiminti ir pritarti senajam etimologizavimui: sl. *krъtъ – tai vedinys, giminiškas lie. kertùs ‘kirstukas (šeima Soricidae)’ < ide. *(s)ker-t. Tokią etimologiją paremia struktūrinė-semantinė dviejų dūrinių lygybė. Vieną reprezentuoja r. bažn. sl. КРЪТОРЫѨ ‘kurmis’, o kitą – grupė hidronimų: Чертория (Pripetės baseinas), Черторой, Черторыя (Desnos atšaka), le. Czartoryja. Atkreiptinas dėmesys į stebėtiną šių senųjų sl. dūrinių artimumą: *kъto-ryja ir *čьto-ryja. Matyt, pirmosios dūrinių dalys yra istoriškai tapačios крът- / черт- < *krъt- / *čьrt- (Фасмер ЕСРЯ IV, 348–349). Minčiai, kad sl. *krъtъ galima sieti su prasl. *krot- / *krъt-, rodos, pritaria ir r. dial. kurmio pavadinimas: ры́тик (Фасмер ЕСРЯ II, 383).
Šaltinis:
Куркина 1976 (1978), 18

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas