Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
keturì
Straipsnelis:
[Autorius aiškina armėnų kalbos fonetinės sistemos susidarymą. Dėl ide. palatalizuotų fonemų antrinės palatalizacijos atsiranda tiktai liežuvio priešakinės afrikatos: *ghi̯ > ǰ; *gi̯ > č; ki̯ > čʿ.] Ide. *k (*kᵘ̯) > arm. čʿ : *kᵘ̯etu̯ores > čʿor-kʿ ‘keturi’ šalia kʿaṙ žodyje kʿaṙord ‘keturi’ (plg. s. i. catvāraḥ, gr. Homero τέσσαρες, lot. quattuor, r. четыре[, lie. keturì]).
Šaltinis:
Джаукян 1982, 60
Antraštė:
keturì
Straipsnelis:
[Šio straipsnio tikslas – istoriniu-lyginamuoju požiūriu aptarti trijų baltų kalbų (lie., la., pr.) vadinamąją pirminę leksiką, pabrėžiant, pirma, paveldėtą ide. komponentą [t. y. archaiškas leksemas, reikšme ir forma sutampančias su giminiškų k. pavyzdžiais] ir, antra, naujus elementus [t. y. baltų-slavų naujadarus, specifinius baltiškus pavadinimus ir slaviškus bei germaniškus skolinius], atsiradusius baltų-slavų epochoje bei atskirų baltų kalbų raidoje.] Lie. keturì (≤ ide. *kᵘ̯etur-) nuo s. sl. skiriasi (s. sl. četyre trumpu u. Priebalsinį kamieną dar rodo acc. sg. kẽtur-is, kur -is-ins-n̥s, plg. s. i. catúr-aḥ. La. četri neteko -u- ir dėl slavų įtakos c pakeitė į č, plg. s. la. cettre.
Šaltinis:
Smoczyński 1982, 239
Antraštė:
keturì
Straipsnelis:
Ide. ‘keturi’ (*kᵘ̯etur- ir kt.) turėjo priebalsinio r kamieno paradigmą. Lie. išlikęs tik acc. pl. m. kẽturis (kai kurie lie. dial. turi būdvardinę galūnę – kẽturius). [Autorius mano, kad lie. dial. trumpiniai (pvz., kẽtrios vietoj kẽturios) galbūt atsiradę norint šį skaitvardį priderinti prie kt. dviskiemenių skaitvardžių – plg. vakarų sl. čtyr-]
Šaltinis:
Comrie 1992, 742
Antraštė:
keturì
Straipsnelis:
Jotvingių teter ‘keturi’, plg. lie. keturì, la. četri, pr. kettwirts ‘ketvirtas’. Gali k...t > t...t yra dėl asimiliacijos.
Šaltinis:
Zinkevičius 1985b, 80
Antraštė:
keturì
Straipsnelis:
Sprendžiant velarinių ir labiovelarinių priebalsių sutapimo klausimą matyti, kad ten, kur arm. čʿorkʿ ‘vier’ < praarm. *čʿeyorkʿ < ide. *kʷetores yra labiovelarinis, kitur yra velarinis, plg. lie. keturì, dar plg. gr. (dorėnų) τέτορες, lo. quattuor.
Šaltinis:
Poljakov 1995, 105

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas