Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
ketverì
Straipsnelis:
Lie. ketverì m., kẽtverios f., skr. catvarám neutr. ‘keturkampė aikštė’ – artimi ide. atliepiniai šalia sl. *četverъ: slov. četvẹ̑r, s. r. четверы : четворы, r. dial. четверы́, ž. junginys: работать за четверых.
Šaltinis:
SłPr II, 181
Antraštė:
ketverì
Straipsnelis:
Lie. ir sl. kalbos vartoja r priesagą dauginiams skaitvardžiams nuo ‘keturių’[…]. Aišku, kad elementas -er-/-or- yra kilęs iš ‘ketverių’ [100 išnaša: Leskien, Handbuch der Altbulgarischen Sprache, 1962, 95; Aitzetmüller, Abulg. Grammatik als Einführung…, 1978, 143t. Su lie. ketverì, sl. četverĭ, -orŭ siejama s. i. catvarám ‘keturių kampų aikštė’.] ir, beje, nepriklausomai lie. ir sl. kalbose [101 išnaša: tai remiasi tuo, kad su šia priesaga daromasi iš skirtingų bl. ir sl. kiekinių skaitvardžių, plg. lie. penkì : penk-erì, šešì : šeš-erì ir sl. pęti : pęt-erŭ/-orŭ. Taigi neįmanoma nustatyti jokios bendros lie. ir sl. dauginių skaitvardžių formos, tad, mano nuomone, šių dauginių skaitvardžių negalima priskirti prie „svarbesnių bendrių bl.-sl. k. bruožų (šitaip daro Birnbaum, Common Slavic. Problems and Progress in its Reconstruction, Columbus, Ohio, 1979, 18t.)].
Šaltinis:
Seldeslachts 1991, 258–259
Antraštė:
ketverì
Straipsnelis:
Bl.-sl. kuopiniai skaitvardžiai < ide. dariniai su nenykstamojo laipsnio kamiengaliu, padaryti iš kiekinių skaitvardžių: [808] *kᵘ̯etur → * kᵘ̯etu̯er-/ kᵘ̯etu̯or lie. ir la. kalbose pasirinktas e laipsnis. Lie. kalboje tokie skaitvardžiai vartojami su pluralia tantum. Pagal ketveri pasidaryti lie. dauginiai skaitvardžiai 5–9(10) reinterpretavus -er- kaip priesagą. [809] Plg. tokį pat reiškinį slavų kalbose.
Šaltinis:
Comrie 1992, 807–809

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas