Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
ketvir̃tas
Straipsnelis:
Pr. ketwirtire ‘ketvirtadienis’ E 21 : lie. ketwir̃tas.
Šaltinis:
Смочиньский 1987 (1989), 34
Antraštė:
ketvir̃tas
Straipsnelis:
Pr. kettwirts ‘ketvirtas’ siejamas su lie. ketvir̃tas; sl. *četvьrtъ : s. sl. ЧЕТВРЬТЪ, bulg. четвъ̀рти, s.-kr. чèтвр̑тӣ; č. čtvrtý, slovk. štvrtý, luž. ž. štwórty, luž. a. štwortý, s. le. cztwarty; s. r. четвьртыи, четврьтыи, ukr. четвéртий. Vėlesni variantai, kurių kamieno formoje atsispindi num. card. įtaka: la. cȩturtaĩs, cȩturts, cȩr̂tuôtais, cȩtrutais (ME I, 376) (šalia *cetur-). Lo. quārtus taip pat įžiūrima num. card. quattuor įtaka pradiniam *kᵘ̯a(t)u̯orto-s. Taip pat plg. germanų faktus: s. isl. fiōrđi, s. ang. féorđa, s. v. a. fiordo ir kt. Kaip į vėlesnius nom. ord. variantus, turėjusius įtakos -to-, žiūrima į s. i. caturthá- ir atstatomą tikrinių vardų pagrindu τυρτατος, gr. *τυρτος ‘ketvirtas’ tikriausiai iš *(τε)τυρτος.
Šaltinis:
Топоров ПЯ I-K, 341–342
Antraštė:
ketvir̃tas
Straipsnelis:
Lie. ketvir̃tas, pr. kettwirts, gr. τέτρατος, τέταρτος – tikslūs atliepiniai šalia sl. *četvŕ̥tъ (pietų–rytų) ‘ketvirtas’: slov. četŕti, pol. cit’ortĕ ‘t. p.’, s. r. четвьртыи, четвертыи, r. четвёртый. Plg. dar skr. caturthá- ‘t. p.’, lot. quārtus ‘t. p.’, la. cetur̂taĩs ‘t. p.’.
Šaltinis:
SłPr II, 183
Antraštė:
ketvir̃tas
Straipsnelis:
Pr. kettwirts 25₁ ‘ketvirtas’ [ir kt.] : lie. ketvir̃tas, r. четвертый, gr. τέτρατος ir kt.
Šaltinis:
Endzelīns DI IV(2), 238
Antraštė:
ketvir̃tas
Straipsnelis:
Bl.-sl. formos ‘ketvirtas’ yra kilę iš vėlyv. ide. *kᵘ̯etu̯or̥-to- (t. y. iš kamieno *kᵘ̯etu̯r̥- su kelintinė priesaga *-to-)
Šaltinis:
Comrie 1992, 745

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas