Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
kiškà
Straipsnelis:
Įvairios reliktinės gretiminės formos, kurioms slavistika lig šiol skyrė mažai dėmesio, dažnai gyvuoja viena greta kitos toje pačioje slavų kalboje. Antai n. č. česka, s. č. čecha ‘Gelenkpfanne, Kiekehle’, kitaip nei lytis lie. kiškà, la. ciska ‘t. p.’, rodo šaknies *kĭs- redukcinį laipsnį; o slov. šȋška ‘Gelenkpfanne’ (< *čiška) šalia č. číška yra kilęs iš *kīs- arba *keis-. S. č. čecha, čieška, slov. čȃška, čášica ‘Gelenkpfanne’, s.-kr. čaška ‘Muschel’ ir iščašiti nogu ‘ausrenken’ remia *kēs-. Machek ESC² 101 pamėgino visas šias formas kildinti iš vieno prasl. išeities taško.
Šaltinis:
Bezlaj 1974, 29
Antraštė:
kiškà
Reikšmė:
koja nuo kelio iki šlaunies
Straipsnelis:
žr. kiškis
Šaltinis:
Smoczyński 1982, 220
Antraštė:
kiškà
Straipsnelis:
Straipsnyje aptariami baltiškieji skoliniai pietų Estijos šnektose. Võru šnektoje la. žodžio pradžios c ir dz gali atitikti ts, pvz.: tsisa- ‘šķiņķis’ (Reugė, Latvijos pasienis), plg. la. ciska, lie. kiškà.
Šaltinis:
Vaba 1996, 10

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas