Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
kiaũsti
Reikšmė:
menkėti, nykti, nustoti augus
Straipsnelis:
Senąją ide. kaitą eu̯ : ou̯, nepaisant intonacijos ir fonetinės apsupties, prasl. kalba atspindėjo kaip ju : u. Rekonstruodami prasl. kalbos kamienus, kurie siejasi minėta kaita, apsiribokime tais faktais, kai eu̯ : ou̯ kaita sukėlė liežuvio užpakalinių-šnypščiamųjų kaitą [60]. Siūlome kamienus *čul- (slov. čula ‘suskaldytas kelmas, kelmo nuoskila, rąstgalys, meitėlis’, dial. čúliti, čȗlim ‘pastatyti, ištempti ausis’ [kt. pvz.]) bei *kul- (slov. kȗlj, kúlja ‘bauža karvė, karvė lenktais ragais’ [kt. sl. kalbų pvz.]) sujungti į vieną etimologinį lizdą; pirminė šaknis *keu- / *kou- ‘(su)lenkti’. F. Bezlajus (F. Bezlaj, Slovenski jezyk v luči leksikologije, Radovi XXXV. Odjelnenje društvenik nauka“, XII, Sarajevo, 1969, 88) tiria žodžius, kurie yra giminiški slov. leksemoms čúliti, kȗlj, ir kildina juos iš skirtingų šaknų: kamieną *čul- < ide. *keu-t-lo ar *keu-lo, plg. lie. kiaũsti. Slov. kȗlj, le. kulić się ‘sutraukti, iškreipti’, slov. húliti ‘t. p.’ kildina iš aspiruotos šaknies *kheu- / *khou-.
Šaltinis:
Куркина 1971 (1973)a
Antraštė:
kiaũsti
Reikšmė:
verkommen
Straipsnelis:
[aptariama praslavų *ch genezė.] Teikiamas pavyzdys, kur prasl. ch- (< *) : (s)k, plg. prasl. *chud-: aukšt. ir luž. žem. chudy ‘arm, elend’, le. chudy ‘mager, arm’, r. chudoj ‘schlecht, schlimm, mager’, s. r. chudъ ‘schawach, klein, unbedeutend’, galbūt čia le. paskudny ‘garstig, ekelhaft’, r. paskuda ‘Ekel’ šalia lie. kiaũsti ‘verkommen’, apkiaũsti ‘verkümmern’.
Šaltinis:
Schuster-Šewc 2000, 28

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas