Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
kiaũtas
Reikšmė:
husk, shell
Straipsnelis:
žr. kiaulė
Šaltinis:
Schmalstieg 1961, 139
Antraštė:
kiáutas
Reikšmė:
kevalas, lukštas, ankštis
Straipsnelis:
Pr. keuto E 156 bei 497 ‘oda, kailis’ : lie. kiáutas, s. v. a. hūt, lo. cutis, gr. κύτος ‘oda, kailis’ (taip teigia Burda, KSB VI, 396) ir kt., žr. Walde Pokorny II, 549.
Šaltinis:
Endzelīns DI IV (2), 238
Antraštė:
kiáutas
Straipsnelis:
Pr. *keut- atstatoma remiantis vietovardžiais: Kyawte, Kiaute, Kewte, Keuthe, Keute ir kt. Siejama su lie. kiáutas.
Šaltinis:
Топоров ПЯ I–K, 346
Antraštė:
kiáutas
Straipsnelis:
Pr. keuto ‘oda’ artimiausias atitikmuo – lie. kiáutas ir išvestiniai: kiaũtena, kiáutinis, kiautùs ir kt., taip pat atitinkami veiksmažodžiai: kiautėti, kiaũtinti, kiautinė́ti, kiaũtyti, kiautúoti ir kt. (LKŽ V, 716–718), apibūdinami dviem semantiniais akcentais – arba ‘pasidengti, apsitraukti kuo nors’, arba ‘išaižyti, t. y. nuimti apvalkalą’. Ta pati šaknis yra ir kituose žodžiuose, besiskiriančiuose semantiškai ir darybiškai, plg. káušas ‘kaukolė’, ‘samtis’, káukolė, kiáuklas, -ė̃, kiáukutas; kẽvalas, kẽvetas ‘kevalas’ ir pan. (Stangas laiko galima seką: *kevetas > *keutas > lie. kiáutas); kė́vė ‘kuinas’ ir kt., žr. Fraenkel LEW, 213–232, 248, 310, 323. Iš kitų ide. kalbų plg. gr. κύτος ‘talpykla’, ‘kūnas’, ‘atvaizdas’, ‘indas’ ir pan. σκῦτις ‘nedidelis odos gabalėlis’ ir kt.
Šaltinis:
Топоров ПЯ I–K, 349–353
Antraštė:
kiáutas
Straipsnelis:
Gr. σκῦτoς n. ‘išdirbta oda, diržas, rimbas’ […]. Šis techninis terminas – neaiškus. Atrodo, galima gretinti su žodžiais be s- žodžio pradžioje germ. kalbose, reiškiančiais odos pavadinimus: s. v. a. hūt, s. ang. hyd (pragermanų *hūđi-, ide. *kūti-); su trumpu balsiu: lo. cutis ‘oda’, lie. kutỹs ‘piniginė’, galbūt gr. ἐγ-κυτί ir κύτος. Be to, čia priklausytų žodžiai *keut- be žodžio pradžios s: pr. keuto ‘oda’, lie. kiáutas ‘apvalkalas’. Jei pirminė reikšmė yra ‘apvalkalas’, tai galima galvoti apie σκῦλα, ἑπισκύνιον, plg. κεύθω.
Šaltinis:
Chantraine DEG IV (1), 1024
Antraštė:
kiáutas
Straipsnelis:
Lietuvių kalbos pavyzdžiai su sinkopuotu pokirtiniu balsiu (jei po sinkopės susidaro VR tipo diftongas [R = , , r, l, m, n], jis gauna akūtą): […] kiáutas greta kẽvetas, kẽvatas. Greta yra dubletas su s mobile: skiáutas < skẽvetas […].
Šaltinis:
Smoczyński 2001, 156
Antraštė:
kiáutas
Reikšmė:
shell
Straipsnelis:
[Variacija tarp *-o- ir *-- kamienų yra dažna slavų ir, ypač rytų baltų, kalbose. Taigi prūsų daiktavardžių giminė ne visada sutampa su giminiškų kalbų gimine.] Pr. keuto E146, 497 ‘hewt, hide’ (mot. gim.?) – lie. kiáutas ‘shell’ (vyr. gim.).
Šaltinis:
Schmalstieg 2004, 276
Antraštė:
kiáutas
Reikšmė:
shell
Straipsnelis:
[Aptariama ide. dvibalsio *eu raida baltų ir slavų kalbose, veikiausiai *eu > *ou̯/V, *i̯ou/C. Prūsų kalbos duomenys patvirtina *eu > *ou̯/V, bet *eu > *i̯ou/C vyko tik katekizmų, o ne Elbingo žodynėlio kalboje. Pvz.:] pr. kento [keuto] ‘skin’ (Elbing) : lie. kiáutas ‘shell’,
Šaltinis:
Derksen 2010, 38

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas