Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
kibìras
Straipsnelis:
Prasl. *čьbьrъ atstatoma pagal tokias slavų formas: le. ceber ‘kubilas’, s. le. czebr, czeber, czber, dzber, luž. a. čwor ‘kubiliukas; kubilas’, slovk. džber ‘kubilas’, slov. čeber, s.-kr. чàбар ‘medinis kubilas, kubiliukas’, bulg. чéбър, чъ́бър ‘kubilas’. Jiems artimiausios formos yra baltų kalbose, plg. lie. kibìras, tolimesnis la. ciba ‘nedidelis medinis indas’, o ypač artimas yra būdvardis kìbti, kibė́ti. Pastarasis paaiškina prasl. *čьbьrъ darybą [253]: veiksmažodinis kamienas *čьb- su priesaga -ьrъ.
Šaltinis:
Трубачев 1966, 252–253

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas