Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
kíelė
Straipsnelis:
Lo. mōtācilla, -ae f., [...]. Reikšmė pateikiama pagal glosas: C. G. L. 3, 17, 50, σισαπιγίς (= σεισοπυγίς) motacilla; 319,55, σισοπυγής mutacilla; 360,27; 397,44; 412,10; 435,73, šitaip Caperis [...] moracilla recte patvirtina kaip vienintelę konkrečią formą su mō-. Sutapatinimas yra patogus gr. sinonimo σεισοπυγίς dėka: kielė (Moracilla rūšis) dažnai vadinama pagal grakštų uodegos kilnojimą aukštyn žemyn: pranc. hochequeue, vok. Wippschwanz, ang. wagtail, it. coditremola ir t. t. ir plg. lo. tremulus bei cauda tremula. Štai kodėl M. Niedermannas [1 išnaša: ĕ und ĭ im Lateinischen. Ein Beitrag zur Geschichte des lat. Vokalismus, 1897, 64t.] žodį siūlė kildinti iš *mōtā-cūla (mōtus [iš mouēre] + cūlus), perėjusį į -cilla dėl vedinių su -cula, -cilla, -cella įtakos (uiticula, uiticella ir t. t.). Walde Hofmann³ žodynas, neįvertindamas fonetinių bei semantinių sunkumų, siūlo įžvelgti dūrinį *mūti-cilla, kurio pirmasis žodis būtų mūtō ‘penis’, o antrasis atlieptų gr. κίλλ-ουρος, kuris Hesichijo pateikiamas kaip gr. σεισοπυγίς sinonimas. Iš tikrųjų greta šaknies *key- egzistuoja ir šaknis *ki-l ‘mosuoti’ (greta *ki-n gr. žodyje κινέω), kuri yra ir kai kuriuose baltų-slavų kalbų pavadinimuose: lie. kíelė, pr. kylo (plg. Frisk GEW κίλλουρος), bet kurio nėra lotynų kalboje [2 išnaša: Per daug paprasta (žr. Frisk GEW, 853 κίλλουρος), jog kielė galėtų būti pavadinta pagal pilką spalvą (κιλλός ‘pilkas’ + οὐρά ‘uodega’), tai nėra patenkinama ir net nepritaikoma pilkajai kielei (Motacilla alba), kurios nugara ir stuburkaulis pilka, bet uodega juoda. Visų kitų kielių juodos uodegos pakraščiais apvedžiotos baltomis vairuojamosiomis plunksnomis]. W. Steinhauser, Lat. Motacilla „Bachstelze“ und die verbalen Composita, – Sprache 1965, X, 1–5, nagrinėdamas problemą, pateikia daug kielės pavadinimų pavyzdžių, kurie skaidymą *mōtā (mōtāre ‘mojuoti’ imperatyvas) + cūlus, kuris nekelia problemos dėl [109] , rodo patikimesnį, plg. it. sqassa coda, pranc. hochequeue, šveicarų bran(l)acua. Tai, atrodo, (su M. Niedermanno pasiūlytu perėjimu į -cilla) būtų paprasčiausias [...] sprendimas.
Šaltinis:
André 1967, 108–109
Antraštė:
kíelė, kielė̃
Straipsnelis:
Nedidelio, ilga judria uodega paukštelio (Matacilla) daugiausia lie. tarmėse paplitęs pavadinimas – kielė […]. Tiesioginių atitikmenų lie. kíelė turi kitose baltų kalbose, plg. la. ciẽlava, pr. kylo. Etimologai šį žodį sieja su ide. *kēi- šaknies veiksmažodžiais, reiškiančiais judėjimą (Fraenkel LEW 251; Karulis, Latviešu etimoloģijas vārdnīca, 1992, 107t.; Sabaliauskas, Lietuvių kalbos leksika, 1990, 149; Топоров, ПЯ I–K, 361–365). Kitose ide. kalbose šio paukščio pavadinimų, tiesiog atitinkančių lie. kíelė, rodos, nežinoma. Tačiau semantiniu požiūriu lie. kíelė galima sieti su sudurtiniais kitų kalbų pavadinimais, plg. r. трясогýзка, трясохвóстка, le. trzęsiogonek, v. Bachstelze, pranc. hochequeue, ang. wagtail ir kt., kurių vienas dėmuo reiškia judėjimą, kitas – uodegą. […] V. Toporovas, lygindamas bl. kielė su kitų ide. kalbų pavadinimais, mano, kad galėjęs ir baltų kalbose egzistuoti dūrinys su antruoju dėmeniu, reiškusiu ‘uodega’, nors patikimų duomenų tokios struktūros rekonstravimui nepateikia (Топоров, ПЯ I–K, 364). Kielė randama SPr [pirmasis Sirvydo žodynas], Lex, R, M, K, J, S. Dauk.
Šaltinis:
Pranskūnaitė 1997, 185
Antraštė:
kíelė, kielė̃
Reikšmė:
Bachstelze, Motacilla
Straipsnelis:
Lie. trm. kýlė, kíelė, kielė̃, kíela, la. cielava, pr. Kylo ‘Bachstelze’ – gerai žinomas bendras baltų žodis. Tačiau tolesnė etimologija (siejimas su če. čilý ‘gyvas’) laikoma ne iki galo aiškia. Toporovas baltų žodį mėgina susieti su ide. *kēi- (: *kəi- : *ki-). Jei ši mintis būtų teisinga, baltų kalbose suponuotinas šaknies *kei- : *ki- veiksmažodis, kuris įvardija judėjimą ir turi veiksmažodinio abstrakto formantą l, būtent *ki-l- : *kei-l-. Tokią Toporovo etimologiją paremtų kitų kalbų pavadinimo motyvacija, pvz., s.-kr. mȉgavica, mȉgorȇp, mrdaļčica ir kt., vok. trm. Wedelschwanz įvardija šios paukščių rūšies greitai atliekamus kūno bei uodegos judesius.
Šaltinis:
Hinze 1996–1997, 175
Antraštė:
kielė
Reikšmė:
Bachstelze
Straipsnelis:
Karulis (LEV, 144) la. cielava ‘Bachstelze’ lygina su lie. kielė ‘t. p.’, atstatoma ide. *kē- ‘(sich) bewegen’ arba paralelinė tos pačios šaknies forma su žodžio pradžios *k’-, plg. ide. *k(’)eiH₁- ‘sich in Bewegung setzen’, gr. κίνυμαι ‘bewege mich‘, lo. ciēre.
Šaltinis:
Gliwa 2008b, 53

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas