Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
kìlpoti
Reikšmė:
daryti kilpas, įpainioti
Straipsnelis:
žr. kalpa
Šaltinis:
Топоров ПЯ I-K, 176–178
Antraštė:
kìlpoti
Reikšmė:
daryti kilpas, klostes, painiotis
Straipsnelis:
Lie. kìlpoti ‘daryti kilpas, klostes, painiotis’, la. cil̃puôt ‘daryti kilpas, nerti vąšeliu’ < b.-sl. *kel- ‘pinti’ (: luž. a. čelchać ‘klaidžioti, slankioti iš kampo į kampą, veltėdžiauti’, le. czołkać się ‘šliaužioti’, ukr. чóвгати ‘žirglioti, lėtai eiti’, s. le. czołkać się ‘šliaužioti’, ukr. човпти́, човпý ‘mušti, kalbėti vieną ir tą patį, vilktis’, dial. човпти́ ‘pyktis, vilktis’, br. dial. чаўпцi ‘niekus pliaukšti’, slovakų dial. čulpasa ‘šlubuoti, nerangiai vaikščioti’) < *(s)kel- ‘kirsti, kapoti, pjauti’ (lie. kìlpa Pokornas įjungęs į ide. *(s)kel- ‘pjauti’ šeimą, plg. Pokorny IEW, 926). Ide. *(s)kel- ‘pjauti, kirsti, kapoti’ praslavų kalboje davė žodžių lizdą su centriniu veiksmažodžiu *kolti. Sl. *čьlg- / *čьlk- / *čъlx-; lie. kìlpoti; čia pat priklausytų ir sl. *kъltati (le. dial. kieltać ‘pjauti’, ‘malti’, ‘maišyti’, r. колта́ть ‘šlubuoti’, ‘supti’) ir *kъlbati / *kolbati (r. dial. колбать ‘blogai siūti, blogai dirbti’, č. klabati ‘lupti medžio žievę’ ir kt.). Tos pačios ide. šaknies *(s)kel- ‘mušti, pjauti, plėšti’ atliepiniais slavų kalbose laikytini veiksmažodžiai su šaknimis *kъl- / *kol- / *čьl-. Šaknies *kъl- / čьl- veliarinių ir palatalinių variantų buvimas, kamieno *čьlxati realumas, ekspresyvių semantinių variantų išsirutuliojimas leidžia manyti, kad praslavų *kolyxati (sę) yra porinis veliarinis lyties *čьlxati kamienas.
Šaltinis:
Варбот 1986–1987 (1989), 55–57

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas