Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
klabė́ti
Reikšmė:
rasseln, knarren, klappern; lotterig sein, wackeln
Straipsnelis:
[Tarp reduplikuotų darinių išskirtini vediniai, sudaryti iš dviejų panašios reikšmės, bet skirtingos kilmės šaknų:] Nuo lie. kalbà, kalbė́ti atskirtinas onomatopėjinės kilmės veiksmažodis klabė́ti, klãba resp. klebė́ti, klẽba ‘rasseln, knarren, klappern; lotterig sein, wackeln’. Su šiuo lietuvių veiksmažodžiu galbūt giminiški č. klábositi ‘plepėti, [vok.] plappern, schwatzen’ bei le. kłobotać ‘girgždėti, [vok.] klappern’. Čia turbūt turime prieš akis heterogeninę reduplikaciją *kla-b(la)-, kurios antrasis sandas -b- atsiradęs iš -bla- (haplologinis trumpinimas). Pirmasis sandas *kla- yra ide. šaknies *kal- variantas, kuri slypi sl. *kol-kolъ : r. kolokol ‘varpas’. Minėtąja ide. šaknimi taip pat pamatuoti: klekė́ti, kléka ‘klappern; glucksen’, le. klekot ‘girgždesys; plepys, [vok.] Geklapper; Plappermaul, alter Leierkasten’, go. hlahjan ‘juoktis, [vok.] lachen’, s. v. a. hlahhan, (h)lahhēn, n. v. a. lachen. Reduplikacinis *kle-b(le)- sandas *ble- sietinas su šaknimi *bal- (lie. bal̃sas ‘Stimme’), s. i. balballākaroti ‘vapa, [vok.] stammelt’ = bal-bal-ā-karo-ti panašiai kaip lo. balbus ‘vapantis, [vok.] stammelnd’ < *bal-b(lo)-. Be minėtos reduplikacijos *kla-b(la)-, šaknis *bla- dar yra lie. veiksmažodžiuose blabėti, blãba ‘schwatzen’.
Šaltinis:
Otrębski 1963a, 25
Antraštė:
klabė́ti
Straipsnelis:
žr. kalbė́ti
Šaltinis:
Jakulis 2004, 133

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas