Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
klãnas
Reikšmė:
puddle
Straipsnelis:
[Ginama teorija, kad kai kurie slavų kalbų žodžiai su ide. palatalinių priebalsių kentuminiu atspindžiu yra keltų skoliniai.] Sl. *klan- ʻbowʼ ir *klṇ- ʻkneel, swearʼ šalia *slan- ʻleanʼ : rus. klonit' ʻbendʼ, ukr. klonyty, le. kłonić, slovk. klonit', č. kloniti, slov. kloniti, sr.-kr. kloniti, bulg. klonja šalia rus. slonit' ʻleanʼ, ukr. (za)slonyty, le. słonić, slovk. slonit', č. sloniti, slov. sloniti, sr.-kr. sloniti, bulg. slonja. Baltai taip pat turi dubletus, plg. lie. klãnas ʻpuddleʼ šalia šliẽti ʻleanʼ, atitikmenų yra s. air. clōin, clōen ʻbentʼ, s. v. a. (h)linēn ʻleanʼ; tai pačiai šakniai priklauso sl. klęti (sę) ʻswearʼ (iš *klṇ-) su reguliaria raida iš silabinių sonantų keltų kalboje (* > an > en), plg. vid. air. clen ʻbow, wishʼ su papildoma derivacija sl. klęčati ʻkneelʼ.
Šaltinis:
Gvozdanović 2009, 39

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas