Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
klebė́ti
Reikšmė:
rasseln, knarren, klappern; lotterig sein, wackeln
Straipsnelis:
žr. klabėti
Šaltinis:
Otrębski 1963a, 25
Antraštė:
klebė́ti
Straipsnelis:
Sl. *klebeta ir jo vediniai (ukr. клебета ‘slander = šmeižtas, liežuvavimas’, lenk. klebotać ‘to stir up (water) = (iš)maišyti (vandenį)’, č. kl’ebeta ‘slander; chain made of paper of various coloms = šmeištas; įvairiaspalvis popierinis vėrinys’ ir kt.) gali būti [149] sulyginti su lie. klebė́ti ‘to get loose = atsipalaiduoti’. Įdomu, kad šie žodžiai turi retą priesagą *-et- (ir bl., ir sl. leksemos turi tą patį formantą) – plg. Otrębski (1965, 249), Sławski (Słownik prasłowianski, 1974, 53).
Šaltinis:
Osipova 1992, 148–149
Antraštė:
klebė́ti
Reikšmė:
judėti, klibėti, krutėti; pamažu šį tą dirbinėti
Straipsnelis:
R. хлябать šnek. ‘klebetuoti, klebėti; klerti, smukinėti’, le. chlębać ‘krypuoti, į šonus linguoti’, kai kurių autorių siejamas su lie. klebė́ti, klẽba, -ė́jo ‘judėti, klibėti, krutėti; pamažu šį tą dirbinėti’, la. klabêt, -u, -ẽju. Semantiškai r. хлябать yra panašus į lietuvių kalbos veiksmažodžius, tačiau fonetiškai juos susieti sunkoka.
Šaltinis:
Jakulis 2004, 127–128

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas