Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
klùmpti
Straipsnelis:
Pr. klumstinai ‘belsti’ (3. sg. Praes.) aiškinamas įvairiai. Paplitęs Neselmano požiūris Thes. 1873, 75, toliau išplėtotas K. Būgos Aist. Stud. 1908, 114, kuris spėjęs, kad anksčiau tarp m ir s buvęs garsas b ir kad klumstinaisietinas su lie. klambénti ‘belsti’. Endzelynas Senprūšu valoda, 1943, 195 nurodė paralelinę formą klumbenti, taip pat klumbinė́ti, klumpinė́ti. Perspektyviau, atrodo, prūsų žodį sieti su lietuvių veiksmažodžiais, turinčiais šaknį klump-. Taip siūlo Fraenkelis LEW 276 ir Šmolstygas Old Prussian, 1973,187 : lie. klùmpti ‘sunkiai eiti’, klum̃pti ‘klupčioti’, klumpúoti, klum̃pinti ‘lėtai eiti’, klumpinė́ti ir pan. Reikšmių skirtumai nelaikomi rimtais argumentais prieš tokį sugretinimą. Tuo labiau kad dabar galima rekonstruoti pr. *klump-st-in ir sugretinti su lie. klumpsė́ti ‘vaikštinėti apsiavusiam klumpėmis ir kelti triukšmą’, ‘triukšmauti’, ‘belsti [82] klumpėmis’, klum̃šinti ‘eiti sunkiai, nevykusiai, su triukšmu’; klùmšti; klumsė́ti ‘belsti (klumpėmis)’ ir kt. Prie jų prijungiami ir kai kurie panašios struktūros veiksmažodžiai. Pvz., lie. klunksė́ti ‘belsti’ ir pan., tarsi jungiantys kluñkti, kluñkyti ‘mušti’, ‘laužti’ ir pan. su klumpsė́ti. Nurodomi ir la. kluñkstêt, klun̂kstêt, kluñkšķêt, klun̂kšêt, kluñkšêt ‘ryti’, ‘kliuksėti’, ‘pliuškenti’ ir ypač kluñkstinât, kluñkšķinât, klunkšinât (ME II 235–236; Erg.-Hf. 623; Ērģem. izl. vārdn. II 97–98 ir pan.), tarytum sudarantys formaliai tikslią paralelę pr. *klum(p)stin-. Beje, abiejose rytų baltų kalbose yra veiksmažodžių su kitokiu vokalizmu, plg. lie. klanksė́ti, klanksoti (LKŽ V 960) ir la. klan̂kšķêt, klankšêt, klankstêt; klan̂kšķinât, klañkšinât (ME II 213) [83].
Šaltinis:
Топоров ПЯ K–L, 82–83
Antraštė:
klùmpti
Reikšmė:
sunkiai eiti
Straipsnelis:
žr. klumpti
Šaltinis:
Топоров ПЯ K–L, 82–83
Antraštė:
klum̃pti
Reikšmė:
klupčioti
Straipsnelis:
žr. klumpti
Šaltinis:
Топоров ПЯ K–L, 82–83
Antraštė:
klùmpti
Straipsnelis:
žr. klumšti
Šaltinis:
Heidermanns 1998, 80

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas