Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
knaisýti
Reikšmė:
wühlen
Straipsnelis:
Pr. knaistis E 36 ‘deganti pliauska, pagalys’ – be patikimos etimologijos. Manoma, kad (žr. Trautmann, Die altpreussischen Sprachdenkmäler, 1910, 360 su liter.) šis žodis giminiškas su s. v. a. ganeista, s. i. gneisti ir kt. ‘kibirkštis’, įsivaizduojant, kad germ. žodžio pirminė forma buvusi *ga-hnaist-. Tada čia reikėtų priskirti lie. knaisýti ‘wühlen’ bei la. knaisît ‘t. p.’, plg. la. ràust ‘knaisyti, [vok.] wühlen’, uguni ràust ‘ugnį (anglis) maišyti (uždegti)’ bei s. sl. ГНѢТИТИ ‘uždegti’, jį Trautmannas, BB XXX, 329, sieja su s. ang. gnīdan ‘trinti’ ir kt. Apie tai kitaip žr. Walde Pokorny I, 5 su liter.
Šaltinis:
Endzelīns DI IV (2), 242
Antraštė:
knaisýti
Straipsnelis:
Lie. knaisýti gali būti iš *knai-t-s-, plg. knie-t-ė́ti. Tai paaiškintų *s > š po *i nebuvimą.
Šaltinis:
Hamp 1967b, 9

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas