Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
knãpė
Straipsnelis:
žr. kanapė
Šaltinis:
Sabaliauskas 1957b, 204
Antraštė:
knãpė
Straipsnelis:
Pr. knapios ‘kanapės’ (nom. pl. f.), matyt, yra pasiskolintas iš le. konopie X–XII a. (žr. Levin, The Slavic Element in the Old Prussian Elbing Vocabulary, 1974, 87, 96). [94] Lie. knãpė (LKŽ VI, 198), knãpis (LKŽ VI, 199) taip pat yra skolinys iš slavų. Tarmėse žinomos ir kitokios formos: kanãpis, kanãpiai, kanapijà (LKŽ V, 196–197; Sabaliauskas, 1957b, 202–203). Yra prielaida, kad ir lietuvių kalboje šalia kanapė – kanapis kažkada galėjo būti vartojama *k(a)napia – *k(a)napios (Sabaliauskas, ten pat, 204). Nors Būga manė, kad kanapės pavadinimas lietuvių buvo pasiskolintas be slavų tarpininkavimo (RR I, 446). Toporovas teigia, kad prasl. *konop’a ar net vėlesnės lie. konopie tipo formos gali būti laikomos prūsų ar lietuvių formų *kanapjos > *knapjos šaltiniu.
Šaltinis:
Топоров ПЯ K–L, 93–94

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas