Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
knẽžas
Reikšmė:
prastas peilis, peilis
Straipsnelis:
E. Fraenkelis žodyne pateikia lie. knẽžas ‘gemeines Messer’ (‘prastas peilis’ LKŽ“); knèžti ‘herumstochern’ (tokią reikšmę regime minėtame žodyne). Abu lie. žodžiai skirtini prie sl. nožь ‘peilis’, s. bažn. sl. -nъzǫ –nъsti –nъznǫti, pvz., vъ° ‘įdurti, įkišti, [vok.] hineinstecken’; dar yra taip pat pro° u° vъz°, žr. Sadnik– Aitzetmüller, Handwörterbuch zu den aksl. Texten, 1955. Dėl pridėtinio lie. knẽžas priebalsio k, plg. sl. koza : s. i. aǰā ‘t. p.’.
Šaltinis:
Machek 1966, 169

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas