Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
kniẽpti
Straipsnelis:
Pr. kniēipe ‘semti’, ‘gauti’ (3 sg. praes.) siejama su lie. kniẽpti ‘kabinti’, ‘užkabinėti’, ‘prisikabinėti’, ‘kabintis’, plg. kniẽptis ir kitais šios šaknies variantais: knaĩptis (LKŽ VI, 195); kneĩpti, kneĩpoti (LKŽ VI, 214); knỹpti, knypúoti ir pan. (LKŽ VI, 249–250); knaĩbtis, knaibýti; kneĩbti, kneĩboti, kneĩbyti, knìbti, knýboti, knybsóti, knìbtelėti, knìbterėti, knìbinti, knibinė́ti; kniẽbti (LKŽ VI, 194–195, 212–214, 230–235). Tolimesni yra gnýbti, žnỹbti ir pan. Iš latvių pavyzdžių nurodytini: kniẽpêt, knieptiês, plg. kniẽpe, kniẽpis ‘segtukas’, ìekniepti ‘sugnybti’ (ME II, 29); knīpêt ‘žnybti’, ‘vagiliauti’, knĩpât; knaipît; kniêbt; knibêt, knibinât; knaîbît, žr. ME II, 241–242, 245–246, 248, 249; EH I, 626–627, 630–632). Šių pavyzdžių pakanka rekonstruoti *kneip-.
Šaltinis:
Топоров ПЯ K–L, 99

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas