Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
kniótis, knótis
Reikšmė:
luptis
Straipsnelis:
Gr. -κναίω ‘rėžti, brėžti, gramdyti’ ir t. t. paliudytas tiktai su priešdėliais: ἀπο- […], ἐν-, κατα- ir t. t. Iš trijų κνήθειν praes. kamienų inovacija yra padaryta iš κνῆσαι pagal πλήθω ir t. t. Gr. κνῆν iš pat pradžių turėjo būti atematinis [...] ir atliepia κναίειν kaip ψῆν – φαίειν. Gr. κνῆν, ide. quē-, gretinama su lie. kn(i)ó-tis ‘luptis’, s. v. a. nuoen ‘šlifuoti’ ir t. t., kurie remiasi *qnō-, plg. taip pat κνώ-δ-αλον. Nėra aiškaus gr. formos κνᾱ- (kuri, atrodo, graikų kalboje yra antrinė), nei praes. κναίω (žr. Schwyzer E., A. Debrunner, Griechische Grammatik I, 1939³, 676) atitikmens. Be to, Pokorny IEW, 559t., kaip tik prideda v. air. cnāim ‘kaulas’.
Šaltinis:
Chantraine DEG II, 546.

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas