Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
kosulỹs
Straipsnelis:
E. Hampas (Э. Хемп, Езиковедски проучвания. В чест на акад. В. Георгиев. По случай 70 години от рождъ му, София, 1980), tirdamas ide. šaknies *kᵘ̯eHas- ‘kosėti’ atspindžius, atkuria įdomią sl.-bl.-alb. atitikmenų eilę su formantu -l-: *kᵘ̯wHas-l-ā/io > sl. *kašьlь ~ lie. kosulỹs ~ alb. kollë.
Šaltinis:
Куркина 1981 (1983) b, 167
Antraštė:
kosulỹs
Straipsnelis:
Nors ir trūksta duomenų, manoma, kad intervokalinis *s- alb. kalboje virsta alb. -h- arba nuliu (plg. alb. kohë ‘laikas’ – pr. kīsman ‘t. p.’). Nustatyta bendra alb. kalbos fonetikos taisyklė, jog ir intervokalinis *-s-, ir *-s-, esantis tarp balsio ir sklandžiojo, susilaukia vienodo likimo. Dabar *-sr-, *-sl- alb. kalboje virto -rr- ir -ll-; pastariesiems galima postuluoti [280] tarpinius *-hr-, *-hl-: alb. kollë ‘kosulys’ – lie. kosulỹs.
Šaltinis:
Orel 1985, 279–280

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas