Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
krañkti
Straipsnelis:
Pr. *krank-el-? atstatoma pagal vietovardį [...] Krankel. Jei forma yra tiksli, ją būtų galima sieti su lie. krañkti. Neatmetamas spėjimas, kad tai germanizmas (vok. krank ‘silpnas’, ‘sergantis’; plg. la. kranka ‘sulysusi karvė’, plg. Barons un Wissendorffs, Latvju dainas, 16336, ME II, 259).
Šaltinis:
Топоров ПЯ K–L, 156
Antraštė:
krañkti
Straipsnelis:
Toch. B kraṅko ‘gaidys’ su [...] sg. kraṅkaimpa ir adj. [...] kräṅkaiñne ‘susijęs su gaidžiu’. Šio žodžio kilmę detaliai išnagrinėjau leidinyje Le Muséon 1949, LXII, 267t. (su nuoroda į mano Lexique, 1941, 45) : toch. B kraṅko [233] kilo iš ide. *qr(e)nq-, kurį taip pat randame anglosaksų hringan ‘aidėti, kelti triukšmą’ = ang. (to) ring, s. isl. hrang ‘triukšmas’, lie. krankiù etc. Sakų žodis krṅga-, krriṃga- ‘gaidys, naminis paukštis’ turėtų būti nagrinėjamas kaip skolinys iš toch. B kraṅko < *krä́ṅko.
Šaltinis:
Windekens 1976, 232–233
Antraštė:
krañkti
Straipsnelis:
Varlių ir varnų̃ krankimas (kvarkimas) (s. š. germ. krúnka, s. ang. cracettan, gr. κράζω, κρώζω, lo. crōciō; taip pat plg. fonologiškai panašius, bet genetiškai nesusijusius baltų-slavų: lie. krankiù, krañkti, r., s. bažn. sl. kraču, krakati, le. kraczę, krakać etc.).
Šaltinis:
Lincoln 1979, 282
Antraštė:
krañkti
Straipsnelis:
žr. krunkšti
Šaltinis:
Топоров ПЯ K–L, 211
Antraštė:
krañkti
Reikšmė:
каркать (о воронах)
Straipsnelis:
Straipsnyje aptariami lituanizmai periferinėse lenkų šnektose Trakų ir Švenčionių rajone. Le. trm. kr'oŋkač kr'oŋka – le. ‘ворон каркает’, br. крунка́ч ‘ворон’, кру́нкаць ‘квакать (о лягушках)’, <= lie. krañkti, kranklỹs, lie. trm. kruñkti, krunklỹs. Junginys -on- kamiene atsirado dėl fonetinės substitucijos. Dar žr. krunkočius.
Šaltinis:
Веренич 1989, 203

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas