Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
kráuti
Straipsnelis:
Šaknies [ide.] *krūt- ‘išgaubtumas, krūtinė, pilvas’ vediniai, pasak Pokorny IEW, 935 tt., priklauso veikiausiai šakniai *kreu- ‘skliaubti, wölben’, dėl kurios nurodomos *(s)ker-, (s)kereu- ‘sukti’. Šaknies *krū̆t- arčiausiai esanti *(s)kreu- atspindi tolesnius keltų k. pavyzdžius, būtent nazalizuotą d- (dh-?) vedinį v. air. criund, v. kimrų crwnu (<*krundi-) ‘apvalus’ ir k-vedinys galų *krouka ‘viršūnė’ (vietovardžiuose), kimrų crug ‘piramidinė kolona (kapo paminklas), iškilimas, kalva, supiltas kapas’, air. crúach f. ‘krūva’ (t. p. ‘kalva’), s. britų vietovardis Penno-crucium, kuris pasitaiko ir germ. kalbose: s. v. a. hrukki ‘nugara’, s. ang. hrycg ‘kalnų ketera’. […] Iš dalies artimesnė, iš dalies tolimesnė giminystė, jei išeities taškas būtų didesnė [giminiškų] šaknų grupė/šeima, atrodytų, turėtų būti tarp *(s)kreu- ir vedinių, kuriuos Pokornas IEW (616t.) mini prie *krā[u]-/krau-/krū̆- ‘į vieną krūvą krauti, dėti, uždengti, slėpti’ : lie. kráu-ti ‘käuten’, la. krauja ‘akmenų krūva’, s. isl. hraun n. ‘t. p.’, ‘suakmenėjęs gruntas’. Apie *krū̆t- žr. krūtis
Šaltinis:
Meid 1982a, 193
Antraštė:
kráuti
Reikšmė:
dėti į krūvą, kaupti, didinti’
Straipsnelis:
Germ. hreud-a- ‘(ap)dengti, padengti, bedecken’ (s. isl. hrođenn ‘metalu apkaustyti, apkalti, mit Metall überzogen’, s. ang. hrēad ‘(3 praet. sg.) puošti, apdėti, bedecken, schmücken’) patikimos etimologijos neturi. Galbūt remiasi šaknimi qreu- slypinčia lie. kráuju (-nu), kráuti, króviau ‘dėti į krūvą, kaupti, didinti’, s. bažn. sl. kryjǫ, kryti ‘(už)dengti, slėpti, apgobti’. Plg. su plėtikliu p-: gr. κρύπτω ‘slėpti, dengti’.
Šaltinis:
Seebold 1970, 275
Antraštė:
kráuti
Straipsnelis:
krā[u]- : krəu- : krū- ‘vieną ant kito, krūvon dėti, apdengti, paslėpti’“ (Pokorny IEW, 616t.). Įvairios savarankiškos resp. susavarankiškėjusios šaknys: 1. *krau̯h- maždaug ‘(pa)krauti, atiduoti į apsaugą’ lytyse lie. kráuti, s. bažn. sl. krýti (*uh-), *kráu̯h-o-s lytyse s. air. cráu, kimr. craw ‘tvartas’, s. bažn. sl. krovъ ‘stogas’. – 2. *krah- lytyse la. krãju ‘renku’, s. bažn. sl. kradǫ ‘vagiu’, iš čia *krah-p- žodyje lie. krópti ‘stehlen’ (‘vogti’). – 3. *kreu̯ įvairiuose plėstiniuose. Etimologinis 1. ir 2. ryšys iš bėdos leistų kalbėti apie metatezinį nykstamąjį balsių kaitos laipsnį *krhu̯- > *kru̯h- > *kruh-, bet morfologinė faktiškųjų darinių analizė šiuo atžvilgiu nieko nenušviestų.
Šaltinis:
Rasmussen 1989, 71
Antraštė:
kráuti
Straipsnelis:
Senąjį -p- rodo lie. krópti ‘apgaudinėti, vogti’, la. krâpt, kurie pagal struktūrą buvo gretinti su toch. B kraup-, A krop- ‘rinkti’ [plg. Pokorny IEW, 616t., Čop, Fs. Friedrich 94]. Formos be -p-, kurios pagal reikšmę geriau pritinka prie tocharų kamieno, yra paliudytos lie. kráuti [toliau čia priklauso bažn. sl. kryjǫ, kryti ‘dengti, slėpti’ ir labialinio išplėstas gr. κρύπτω, plg. Čop, Fs. Friedrich 99].
Šaltinis:
Solta 1974, 124
Antraštė:
kráuti
Straipsnelis:
Pr. krūt ‘kristi’ Būga siūlė sieti su lie. pelė́-krutai (Kupiškis) antruoju dėmeniu – kru-ta- – nomen agentis iš veiksmažodžio šaknies kru- : krū- ‘kristi’, taip pat plg. lie. kruities – krūties ‘griūti (spausti) krūtine’, kur ui- iš praes. tipo formų krujuos (Būga RR I, 216; RR I, 296). Būga krūt gretino ir su la. kraulis. Taip pat plg. la. kráuja ‘status krantas’, krauta ‘krantas’ (Pokorny IEW, 622). Dėl to patikimais atitikmenis iki šiol laikomi s. isl. hrynja, hreyta ‘mesti’, norv. rynja ‘triukšmauti’ ir kt. [217]. Visų priimtas atitikimas – lie. kráuti, la. kraũt : sl. *kryti (neginčijamas, bet iš esmės semantiškai reikiamai nepagrįstas) gali būti papildytas dar vienu nariu – būtent pr. krūt, turinčiu naują svarbią reikšmę ‘kristi’, kuri sl. *kryti pasireiškia implicistiškai, visai akivaizdžiai. Tuo pačiu pr. krūt praplečia, bet ir komplikuoja istoriją bl.-sl. *kreut-/*kraut-/*krūt-. Svarbus yra Mažiulio aiškinimas PKP II, 196: pr. krūt ‘kristi’=‘būti metamam’ turėtų būti išvedamas iš bl. *krū- ‘būti metamam į kokį vieną daiktą’ (iš praes. kamieno *krav- padaryti infin. lie. kráuti=la. kraũt, bet plg. sl. *kryti (<*krū-tei), greta kurių turėjo egzistuoti ir bl. *krā- ‘dėlioti’ (t. y. ‘krauti ne mėtant, o dėliojant’!), iš kur la. krâ-t ‘rinkti’, atitinkamai lie. kró-snis=la. krâ-sns. Tuo remiantis, bl.-sl. *krū- pripažįstamos dvi reikšmės – ‘dengti’ (sl. *kryti) ir ‘kristi’ (pr. krūt) [218].
Šaltinis:
Топоров ПЯ K–L, 216–219
Antraštė:
kráuti
Straipsnelis:
[Norint nustatyti bendras baltų-slavų inovacijas reikia apsiriboti tik tais komponentais, kuriuos randame tiek vienoje, tiek kitoje kalbų grupėje, o leksinėms inovacijoms nustatyti vertingiausi tie žodžiai, kurių, išskyrus baltų-slavų kalbas, niekur kitur nerandame. Veiksmažodžio sistemoje Trautmannas nurodo 36 tokius elementus, ir jie sudaro šio darbo pagrindą.] krāi̯o ‘renku, kaupiu’ palyginus su la. krãju, krât ‘renku, kaupiu’ slavų žodis turi pridėtinį d: s. sl. kradǫ, krasti (plg. idǫ, kladǫ). Abi esam. l. formos – tiek baltų, tiek slavų – tikriausiai yra inovacijos, kurios remiasi paveldėta šaknimi: galimas ryšys su lie. kráuju ‘dedu vieną ant kito’; tai arba buvo esam. l. (kaipo idǫ), arba aoristas. Šito negalima nustatyti. Šiuo atveju inovacija eitų nesutampančia kryptimi. Bendru baltų-slavų elementu yra tiktai (galimas daiktas paveldėto kamieno *krā-) hipotetinė pirminė šaknies daryba. Todėl ji jokiu būdu neaprobuoja baltų-slavų bendrumo išvados.
Šaltinis:
Safarewicz 1967, 429
Antraštė:
kráuti
Straipsnelis:
Toch. A *kru, B *kärwā ‘nendrė’ su formomis: A loc. sg. kärwaṃ, B gen. pl. kärwats; adj. der. A kärwāṣi, B kärwāṣṣe. – Šis žodis giminiškas su s. sl. kryjǫ ‘dengti, slėpti’, krovъ ‘stogas’, lie. kráuju, s. air. cráu, cró ‘tvartas, pirkelė’ etc. Vadinasi, ‘nendrė’ yra ‘tai, kas uždengta, tai kas apgaubta, tai kas paslėpta’: ypač žr. A kärwāṣi wäsṭ = skr. naḍāgāra- ‘namas iš nendrių’ (plg. s. air. cráu, cró). Formos būdv. A kärwāṣi, B kärwāṣṣe rodo senąjį *qruu̯ā (< *qrū̆+ā: plg. lie. krūvà) su antriniu ä pirmame skiemenyje. Gen. pl. formoje B kärwats, kur laukiama *kärwāts, a turime dėl analogijos su dgs. B -wa. Reikia pabrėžti AB *kärwa=lie. kruvà atitikimą. [236] Reikia atmesti Čop, Linguistica VIII, 2, 1966–1968, 167t. (=lo. crūs, crūris ‘koja’) pareikštą interpretaciją. Žr. taip pat A pätkru ‘blakstienos’ ir A krop-, B kraup- ‘suversti, surinkti’.
Šaltinis:
Windekens 1976, 236–237
Antraštė:
kráuti
Straipsnelis:
Toch. A krop-, B kraup- ‘suversti, surinkti’ su formomis: adj. verb. I A kropnal, B kraupanalle; praet. med. A kropant, B kraupānte; part. praet. A kākropu, B kakraupau; subst. dér. A krop, B kraupe ‘krūva, grupė, būrys, susivienijimas’; B priv. akraupate. Jau Lexique, 1941, 45 šį veiksmažodį aš gretinau su lie. kráuju, krūvà, s. sl. kryjǫ ‘dengti, slėpti’, krovъ ‘stogas’ bei su pailginimu *-bh- gr. κρύπτω ‘slėpti’, κρυφτῆ ‘paslapčiomis’ etc. Vadinasi, toch. A krop-, B kraup- rodo sąvoką ‘krūva, masė’, kurią randame neišplėstose lie. formose. Reikia kildinti iš ide. grāubh-. Reikia atmesti ryšį su veiksmažodžiais: gr. ἀγείρω, skr. hárati, gr̥bhṇā́ti, go. greipan etc., reiškiančias ‘imti’ (Meillet, Journal asiatique XVII, 1917, 462) taip pat kaip ir rekonstrukciją *greubh- ‘imti’ (Poucha, ArOr, II, 1930, 323).
Šaltinis:
Windekens 1976, 235
Antraštė:
kráuti
Straipsnelis:
Gr. κρύπτω, fut. κρύφω, aor. ἔκρθφα ‘apgaubti norint paslėpti’. Κρύπτω verčia galvoti apie καλύπτω ir liečia etimologiją, tai ar šis veiksmažodis, išskyrus balsio kiekybę ir lūpinį žodžio gale, atliepia s. sl. kryjǫ, kryti ‘slėpti’. Antra vertus gretinama su baltų [lie.] kráuju, kráuti, plg. Pokorny IEW, 616t., kuris dar primena s. air. crau, cro ‘palapinė, lūšnelė’.
Šaltinis:
Chantraine DEG II, 589
Antraštė:
kráuti
Reikšmė:
to put together, to load
Straipsnelis:
Alb. kredh ‘nardyti, nerti, panardyti, apšmeižti’ siejamas su sl. *kradǫ, *krasti ‘vogti’. Vasmeris (REW, 1967) pateikia la. krâju, krât ‘rinkti’ (dėl lie. *króti žr. Būga RR I, 203) ir, tuo pat metu, lie. kráuti ‘to put together, to load’, sl. *kryti ‘denti’ kaip galimas paraleles. [111] Bet tikėtina ide. forma, besiremianti sl. *kradǫ, *krasti ir alb. kredh, krydh yra *krōd(h)ō (arba, mažiau tikėtina, *krād(h)ō).
Šaltinis:
Orel 1988, 110–111
Antraštė:
kráuti
Straipsnelis:
Įžiūrint semantinį ryšį tarp pr. krūt ir lie. kráuti, tiksliu atitikmeniu pr. kruwis‘kritimas’ yra laikomas krū̃vis (LKŽ VI, 746, taip pat plg. krūvà VI, 741–742; krovà, krovinỹs, kraujà ir kt.), o artimomis paralelėmis – la. kruva, kŗuva ‘krūva’, ‘pakilimas’ ir pan. (ME II, 291, t. p. plg. krava, krāva, krãvums, krãviêns, kŗãviêns, II, 264, 269–270; EH 614, 647; krauja, kraujš ‘krūva’ ir pan.); sl. *krovь, *krov’ja, s.-kr. кро̑в, кро̑вље, slov. kròv; č. krov, r. кров, крóвля ir pan.
Šaltinis:
Топоров ПЯ K–L, 219–220
Antraštė:
kráuti
Straipsnelis:
S. i. šaknies kr̥̄ II pamatinio laipsnio formos -krā- atitikmuo turėtų būti la. krât, krãju ‘krauti’ < *krā-i̯e/o- < *krah₂-i̯e/o-, greta kurių semantiškai dera lie. kráuti šaknis. Jų pamatas – u išplėsta šaknies *kreh₂- forma. Plg. la. krāstît ‘krauti, sukrauti’, lie. apkroja ‘kelionės daiktai, bagažas’ < *api-krā-i̯ā-, lie. krósnis ‘akmenų krūva, krūsnis; pečius (jis seniau būdavo iš sukrautų akmenų)’, la. krâsns ‘krosnis’ < *krāsni- ‘akmenų supylimas’ (la. krâsn-mata ‘akmenų krūva’, lie. krós-meta). Šios grupė žodžius plg. su jiems semantiškai artimu kùrmis.
Šaltinis:
Kabašinskaitė, Klingenschmitt 2006, 177
Antraštė:
kráuti
Straipsnelis:
žr. kriauti
Šaltinis:
Grinaveckienė, Mackevič 1989, 73

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas