Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
krẽklas
Reikšmė:
gegnės
Straipsnelis:
Pr. kraclan ‘krūtinė’ tiesioginis tęsinys – lie. krẽklas, užfiksuotas Rytų Prūsijos paminkluose ir laikomas prūsizmu. Norint semantiškai motyvuoti šį žodį, nurodoma dar reikšmė ‘gegnės’, žr. LKŽ VI, 518 bei ‘pintinės griaučių vytis’ ir dar pateikiamos kitokios formos: krẽklės ‘gegnės’, krė́klai ‘skeletas’, ‘krūtininė (mėsa)’, kreklà ‘gegnės’, krėkla ‘senas, netikęs gyvulys’, bet ir kreklė́ti ‘statyti gegnes’. Prie šios šeimos neabejotinai priklauso lie. krãkė ‘lazda’, ‘turėklai’ ir netgi ‘galva’ ir pan. (LKŽ VI, 406), krakulis ‘kūjis’, ‘plaktukas užlenktu galu’ (VI, 408) [150] ir pan.; plg. la. kraķis ‘pasostė’, ‘suolelis’, ‘šukos’, ‘frontono įlinkis’ ir pan. [150] (ME II, 256–257, plg. v. v. ž. krack ‘pomiškis’) ir kt. Paralelinės slavų kalbų formos kildinamos iš *kroky ‘kartis’, ‘gegnės’, ‘sėdynė’: r. крóква, le. krokiew, krokwy, č. krokev, slovk. krokva ir kt. Šios formos gali būti papildytos anksčiau neprijungtais lietuvių pavyzdžiais krekvà ‘gegnės’ tipo: krẽkvas, krẽkvos, krekvẽlė, krekvìnė; krekuvà (LKŽ VI, 522) bei slavų faktais: r. dial. крéква, кря́ква, крёкра, крёква ‘gegnės’. Visai tikslus atitikmuo pr. kraclan yra r. dial. крóклы ‘gegnės’, крякла iš dalies ir kt.
Šaltinis:
Топоров ПЯ K–L, 150–151
Antraštė:
krẽklas
Reikšmė:
gegnės, Dachsparren
Straipsnelis:
Jeigu pr. žodžio kraclan ‘krūtinė’ pirmykštė reikšmė yra buvusi ‘šonkauliai’, kaip lie. kreklai, tada galbūt čia galima priskirti lie. krẽklas, r. кроква ‘gegnės’ (iš Walde Pokorny I, 482).
Šaltinis:
Endzelīns DI III (2), 392
Antraštė:
krẽklas
Reikšmė:
gegnės
Straipsnelis:
žr. kreklai ‘krūtinė’.
Šaltinis:
Endzelīns DI IV (2), 243
Antraštė:
krẽklas
Straipsnelis:
[Nagrinėjami bevardės giminės prūsų kalbos daiktavardžiai.] Neaišku, ar pr. Kraclan ‘die Brust’ (E 118) turi priesagą -clan. Taip pat žodis gali būti darinys iš šaknies krak- su priesaga -lan, plg. s. lie. krẽklas, la. krȩkls ‘chemise’.
Šaltinis:
Petit 2000, 35
Antraštė:
kreklas
Reikšmė:
breast
Straipsnelis:
[Šiaurės ide. kalbų nom.-acc. sg. n. galūnė buvo *-o, o ne *-om: sl. -o, ryt. bl. gẽr-a, *šein-a (suom. hein-ä), go. juk (< *-o ar *-om). Tradicinę pr. nom.-acc. sg. n. galūnę -an reikia paaiškinti kaip acc. sg. m. ar f.] Pr. kraclan ‘brust, breast’ paprastai siejamas su s. lie. kreklas ‘breast’. Galūnė -an atspindi etimologinę acc. sg. galūnę.
Šaltinis:
Schmalstieg 2004, 272

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas