Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
krienas
Reikšmė:
mokestis, kurį jaunikis turėjo sumokėti jaunosios feodalui
Straipsnelis:
Lie. krienas dabar nebevartojamas žodis. Krienas buvo mokestis, kurį valstietei merginai ištekant, jaunikis per jaunosios tėvus ar globėjus turėjo sumokėti feodalui, jaunosios ponui. Krienas, kaip mokestis, nėra feodalizmo naujovė, anksčiau galėjo reikšti ‘mokestis jaunosios tėvams’. Lie. krienas giminiškas s. sl. krinuti ‘pirkti’. Lie. krienas forma primena s. sl. krivna, grivna. Šaknis kri- siejama su s. i. krīnāmi ‘perku’, s. air. crenim ‘t. p.’, s. r. krenuti ‘pirkti’ (čia kre- < kri-), visi < ide. *qurinami ‘perku’.
Šaltinis:
Lingis 1970, 293–294
Antraštė:
kriẽnas
Straipsnelis:
kriẽnas, krãpas, kmỹnas – slaviškai prieskonių daržovių pavadinimas
Šaltinis:
Sabaliauskas 1958a, 458
Antraštė:
kriẽnas
Straipsnelis:
Oset. ælxænyn : æxæd | ælxænun : ælxæd ‘pirkti’. Kilęs iš iranėnų *xrīn- (ide. bazė *k˳ri-, *k˳riə-) ‘pirkti’. Plg. persų xarīdan, pehlevi x(a)rītan, kurdų kerin, zara herin-, Pamyro š. xarīd ‘pirkinys’ […] [49] s. i. krī-, krīṇati : krīta-, s. r. крьнути, кренути ‘pirkti’, lie. krienas ‘mokestis už nuotaką’, la. kriens, krienis ‘dovana nuotakai’, airių crenim, gr. πρίαμαι ‘perku’, toch. A kuryar ‘prekyba’, toch. B karyar ‘pirkinys’. Greta iranėnų *xrīn- lauktume oset. *lxyn-|*lxin (plg. *brīn-lvin-). Oset. lxæn ir Pamyro i. xōᵃn- pateisinimui Morgenstierne ir Benveniste suponuoja paralelinį iranėnų *xran-*xr̥n-. Tačiau tokiu atveju lieka nepaaiškintas oset. žodyje lxæn, kuris atsiranda iš r būtent prieš i. Ar *lxin-lxæn- virtimas neįvyko dėl kæn- įtakos junginyje wæj kænyn ‘parduoti’, nes šie abu veiksmažodžiai dažnai vartojami kartu? Jeigu taip, tai buvo tokia raida: xrīn- → xlīn- → lxīn- → lxæn-. Šių terminų senumas visiškai atitinka alanų ir skitų mainų senumą, apie kurį liudija archeologiniai duomenys ir antikiniai šaltiniai.
Šaltinis:
Абаев ИЭСОЯ II, 49–50
Antraštė:
kriẽnas
Reikšmė:
Cochlearia armoracia
Straipsnelis:
krienas į lie. kalbą pateko iš rusų arba baltarusių kalbų.
Šaltinis:
Sabaliauskas 1959e, 70
Antraštė:
kriẽnas
Straipsnelis:
Žodžio šaknis krie-, plg. la. krie-ns ‘dovana jaunajai’, kuri nieko bendro neturi su slavų skoliniu krienas ‘Meerrettich’, yra toliau sietina su veiksmažodine šaknimi kri- ‘pirkti’, plg. s. i. krīnāmi ‘perku’, s. air. crenim < *krinami, s. r. krenuti ‘pirkti’ (Skardžius, 1998a, 593–594).
Šaltinis:
Rosinas 1998, 284
Antraštė:
krienas
Reikšmė:
Kaufpreis für die Braut
Straipsnelis:
S. lie. krienas ‘Kaufpreis für die Braut’, la. kriens ‘was der Bräutigam der Braut, den Eltern mit Freunden gibt’ (ME I 284) yra darinys iš ide. šaknies *kʷreih₂-: *kʷrei̯h₂-no-, plg. gr. ἕδνο- ‘t. p.’ (< *u̯ed-no-), dėl darybos, ir vid. air. tochra ‘Kaufpreis für die Braut’ (< *to-kʷrii̯o- < *to-kʷrih₂-o-).
Šaltinis:
Klingenschmitt 2008, 409–410
Antraštė:
krienas
Straipsnelis:
žr. kraitis
Šaltinis:
Petit 2003, 92–97
Antraštė:
kriẽnas
Straipsnelis:
Šakninis k dėl slavėjimo virto х, lietuvių skoliniuose vyko atvirkštinis procesas: lie. kriẽnas < хрэн.
Šaltinis:
Grinaveckienė, Mackevič 1989, 74
Antraštė:
krienas
Reikšmė:
bride-price
Straipsnelis:
Esu siūlęs (2002, 138–150) s. lie. krienas bride-price’ laikyti senesnio designato *h₁u̯ed-nom ‘bride-price’ (s. sl. věno, gr. ἔεδνον) leksine inovacija, kurios metu prie naujo kamieno *krēi-, priklausančio ide. šakniai *ku̯rei̯h₂- ‘to buy’ (s. sl. kriti, gr. πρíαμαι), buvo pridėta senesnio žodžio priesaga (*-nom > lie. -nas su reguliariu vyr. g. pakitimu). S. lie. krienas atveju veiksmažodinė struktūra [Verb + Object] *ku̯rei̯h₂- + *h₁u̯ed-nom ‘to pay the bride-price’ galėjo būti pakeista į konstrukciją su etimologine figūra *ku̯rei̯h₂- + *ku̯rei̯h₂-nom (> krienas).
Šaltinis:
Petit 2010, 174

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas