Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
kriváila
Reikšmė:
kreivai nuaugęs medis (krummgewachsener Baum)
Straipsnelis:
Vediniai, plg. lie. kriváila, krìvingis ‘ganz gekrümmter Gegenstand’, krivùtis ‘wer schwankend geht’ ir kt., liudija, jog lie. kalboje šalia šaknies kreiv- (kreĩvas ‘krumm’) nuo senų laikų rodos besanti ir šaknis kriv-; plg. šlìvas šalia šleĩvas ‘krummbeinig’ ir kt. Todėl nėra jokio reikalo pasigauti E. Fraenkelio (LEW) aiškinimo, jog visi ankščiau minėti lietuvių kalbos dariniai esą pamatuoti slavizmu krivas (iš br. krivyj).
Šaltinis:
Skardžius 1959, 438

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas