Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
krópti
Reikšmė:
vogti
Straipsnelis:
krā[u]- : krəu- : krū- ‘vieną ant kito, krūvon krauti, apdengti, paslėpti’“ (Pokorny IEW 616t.). Įvairios savarankiškos resp. susavarankiškėjusios šaknys: 1. *krau̯h- – maždaug ‘(pa)krauti, atiduoti apsaugon’ lytyse lie. kráuti, s. sl. krýti (*-uh-), *kráu̯h-o-s lytyse s. air. cráu, kimr. craw ‘tvartas’, s. sl. krovъ ‘stogas’ – 2. *krah- lytyse la. krãju ‘renku’, s. sl. kradǫ ‘vagiu’, iš čia *krah-p- žodyje lie. krópti ‘stehlen’ (‘vogti’). – 3. *kreu̯- įvairiuose išplėstiniuose. Etimologinis 1. ir 2. ryšys iš bėdos leistų kalbėti apie metatetinį nykstamąjį balsių kaitos laipsnį *krhu̯- > *kru̯h- > *kruh-, bet morfologinė faktiškųjų darinių analizė šiuo atžvilgiu nieko nenušviestų.
Šaltinis:
Rasmussen 1989, 71
Antraštė:
krópti
Reikšmė:
apgaudinėti, vogti
Straipsnelis:
Senąjį -p- rodo lie. krópti ‘apgaudinėti, vogti’, la. krâpt, kurie pagal struktūrą buvo gretinti su toch. B kraup-, A krop- ‘rinkti’ [plg. Pokorny IEW 616t. Čop, Fs. Friedrich, 94]. Formos be -p-, kurios pagal reikšmę geriau tinka toch. kamienui, yra paliudytos lie. kráuti [toliau čia priklauso bažn. sl. kryją, kryti ‘dengti, slėpti’ ir su labialiniu išplėstas gr. κρόπτω, plg. Čop, Fs. Friedrich 99].
Šaltinis:
Solta 1974, 124
Antraštė:
krópti
Reikšmė:
betrügen
Straipsnelis:
[Aptariamos trijų ide. gomurinių priebalsių serijos albanų, armėnų ir mesapų kalbose.] Mesapų vns. 3 asm. kraapa-ti ‘er versteckt’ < *krāpti, plg. lie. krópti ‘betrügen’, gr. κρύπτω ‘verbergen’.
Šaltinis:
Hajnal 2004, 140

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas